Preventiva

Izvren pregled hidranske mree

Operativni ?lanovi DVD-a andorovec, Renato Remar i Dejan Tomai? dana 20.05.2011.godine, na prostoru djelovanja u andorovcu izvrili su pregled vanjskih podzemnih hidranata, kojih ima 14. Izvje?e o pregledu bit ?e dostavljeno Me?imurskim vodama d.d. i nadlenim institucijama.

Pregled hidranske mree i otklanjanje eventualnih nepravilnosti primarna je preventivna aktivnost, budu?i da su hidranti od neprocijenjive vanosti pri svakoj poarnoj intervenciji. Neispravni ili nedostupan hidrant moe sprije?iti vatrogasce da uspjeno i pravovremeno izvre intervenciju gaenja.

Upute mjetanima:

Ukoliko se neki od hidranata nalazi u blizini, ili ispred vae ku?e, odravajte ga uvijek urednim i ?istim te lako vidljivim i dostupnim. To se posebno odnosi na podzemne hidrante koje nemojte nikada zatrpavati zemljom ili ne?im drugim. To vam je u interesu jer ?e u slu?aju poara vama prvo zatrebati i mogao bi imati odlu?uju?u ulogu u spaavanju vae imovine. Ako sami primijetite ote?enja ili neispravnost, javite nam na nae brojeve mobitela 099/658-58-03 ili sami nazovite ME?IMURSKE VODE . na 370-730 (deurna sluba za prijavu kvarova).

MJESEC ZATITE OD POARA

Posvetite pozornost protupoarnoj preventivi!!!!

 • potraite ote?enja ili neispravnost na protupoarnoj opremi, ure?ajima i instalacijama u objektu gdje ivite i radite te isto prijavite nadlenim osobama i slubama.
 • drite izlaze i puteve za evakuaciju i spaavanje u slu?aju poara ili druge nepogode uvijek prohodnima za naputanje ugroenih objekata ili dolazak vatrogasaca.
 • nemate li aparat za po?etno gaenje odmah ga nabavite, a aparate koje posjedujete redovito servisirajte i kontrolirajte.

Vatra na otvorenom

 • Vatra na otvorenom prostoru ugroava okoli (susijede, i sve oko nas) povrinskim poarom ili lete?im iskrama, dimom.
 • Unutar otvorenih prostora tvrtki, obitejskih ku?a, u naseljima, umama, kao i na udaljenosti do 200 metara od naselja, gra?evina,otpad, strnih, i drugih itarica, loenje vatre ve?eg intenziteta nije dozvoljeno.
 • Kad spaljujete biljni otpad osigurajte mjesto spaljivanja da vatra ne pogjegne te pripremite sredstva za gaenje poara, rade?i rade?i isto kada ne pue vjetar.
 • Ne ostavljajte zgarita bez nadzora, a prije odlaska zaostala arita pogasite vodom ili prekrijte zemjom.

Za dodatne informacije i osiguranje kontaktirajte DVD-ANDOROVEC NA mob: 099/658-58-03

Osnovni savjeti vatrogasne preventive u ku?anstvu

Vatrogasna preventiva, tj. preventivne mjere zatite od poara su skup mjera i radnji koje ?ovjek treba poduzeti da ne do?e do poara, a neke od njih su slijede?e:
 • U stanu, podrumu ili na tavanu ne drite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim koli?inama
 • Redovno odravajte sve vrste pe?i u ispravnom stanju i propisno ih priklju?ite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre
 • Redovito ?i?enje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje poara i eksplozije
 • Odravajte elektri?ne i plinske instalacije u ispravnom stanju
 • Ne bacajte vru?i pepeo sa eravicom i opuke u posude koje se mogu zapaliti
 • Ne puite u krevetu, ne bacajte opuke i ibice ako ih niste unaprijed ugasili
 • Ukoliko osje?ate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili ibice ve? zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
 • Televizor u stanu drite na mjestu kod kojeg postoji mogu?nost provjetravanja jer se za vrijeme koritenja ugrijava
 • Ne suite meso na tavanu ve? u posebno sagra?enim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima
 • Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naro?ito za vrijeme vjetrovitog vremena
 • Za vrijeme paljenja sme?a udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za po?etno gaenje. Po zavretku ugasite svaki ar
 • Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od gra?evinskih objekata najmanje 15 metara
 • Redovito odravajte pristup hidrantu ispred svoje ku?e jer Vama ?e najprije trebati
 • Ne dozvolite da se djeca igraju ibicama
 • Ne krpajte osigura?e jer pogoduju izbijanju poara u elektri?noj instalaciji
 • Nezati?ena rasvjetna tijela i dotrajala elektri?na instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzro?nik poara
 • Nabavite aparat za gaenje poara prahom (S-6) za gaenje po?etnih poara
 • Uklju?ite jednu osobu Vaeg doma?instva u vatrogasno drutvo, da protupoarna preventiva bude sastavni dio Vaeg doma?instva, pa ?ete mirnije i sigurnije graditi bolje sutra

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?