O nama Program rada

Program rada za 2011. godinu

Temeljem Statuta DVD-a andorovca Upravni odbor na svojoj sjednici odranoj 28.prosinca 2010. godine utvrdio je

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA ANDOROVEC ZA 2011. godinu te ga upu?uje Skuptini na usvajanje

 • Na temelju primljene dojave o potrebi gaenja poara, tehni?ke intervencije ili ostalih intervencija, u?inkovito se uklju?iti na intervenciju sa potrebnom i raspoloivom opremom, sredstvima i vatrogascima.
 • Izvriti preventivne preglede doma?instava, javnih objekata, povrina otvorenog prostora te podijeliti preventivne promi?bene materijale u cilju spre?avanja nastajanja poara.
 • Voditi stalnu brigu o vodoopskrbi, ispravnosti hidrantske mree, u suradnji sa Me?imurskim vodama odravanje javnih bunara te brinuti o ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava, te urednost vatrogasnih objekata.
 • Osobitu pozornost te maksimalan angaman posvetiti priprema natijecateljskih ekipa i radu sa njima.
 • Uputiti ?lanove na stru?na osposobljavanja za sva potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.
 • Sudjelovati na natjecanjima V.Z.G. ?akovca, V.Z.M.. sa ekipom M sudjelovati na svim kupovima HVZ, javnim vjebama, memorijalima, te svim drugim natjecanjima i susretima.
 • Organizirati i provesti seminar na temu vatrogastva u O Kuranec i u dje?jem vrti?u Zvjezdice u andorovcu.
 • Organizirati drugi MEMORIJAL ?URO OREKI natjecanje dijece i mladei dana 11.rujna 2011.
 • Izraditi i provesti Program aktivnosti u MZOP 4. svibnja, dan vatrogasaca tradicionalno prisustvovati svetoj misi u andorovcu te organizirati druenje svih generacija vatrogasaca. Sudjelovati na hodo?a?u vatrogasaca RH. u svetiu Majke Boje Bistri?ke u Mariji Bistrici.
 • Izraditi i provesti plan motrenja, ?uvanja, i ophodnje otvorenog prostora u predetvenoj i etvenoj sezoni.
 • Izraditi i provesti plan teorijske nastave i prakti?nih vjebi za ?lanove DVD-a andorovec.
 • ?initi napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s utvr?enim Pravilnikom. U skladu sa mogu?nostima zamijeniti i nabaviti sprave i opremu za vjebu vatrogasne mladei i senoira.
 • Odravati sjednice tijela, Drutva prema ukazanim potrebama i odredbama Statuta i Poslovnika.
 • Suradnja sa svim vatrogasnim organizacijama, ustanovama, poduze?ima, tijelima lokalne uprave i samouprave, provoditi na obostranu korist i unapre?ivanje vatrogastva.
 • DVD andorovec ?e pored sadraja navedenih u ovom Programu rada, raditi na ostvarivanju drugih zada?a to proistje?u iz Zakona o vatrogastvu, Zakona o zatiti od poara, Statuta Drutva. te sadraja koji ?e biti utvr?en Odlukama tijela drutva kao i VZG-a ?akovca VZM-upanije, lokalne uprave i samouprave.
andorovec, 12. oujak 2011. godine
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?