PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014

Temeljem članka 33. Statuta DVD-a Šandorovec Skupština  na svojoj  sjednici  održanoj  15. ožujka 2014.  donosi

PROGRAMA  RADA  DOBROVOLJNOG  VATROGASNOG

DRUŠTVA ŠANDOROVEC  ZA  2014. godinu

 1. Na temelju primljene dojave o potrebi gašenja požara,tehničke intervencije ili  ostalih intervencija,učinkovito se uključiti na intervenciju sa potrebnom i  raspoloživom opremom,sredstvima i vatrogascima.
 1. Izvršiti preventivne preglede domaćinstava,javnih objekata, površina otvorenog  prostora,te podijeliti preventivne promidžbene materijale u cilju sprečavanja  nastajanja požara.
 1. Voditi stalnu brigu o vodoopskrbi,ispravnosti hidrantske mreže u suradnji sa  « Međimurskim vodama » održavanje javnih bunara te brinuti o ispravnosti i  funkcionalnosti cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava te urednost vatrogasnih  objekata.
 1. Osobitu pozornost te maksimalan angažman posvetiti radu sa vatrogasnom mladeži i pomlatkom.
 1. Uputiti članove na stručna osposobljavanja za sva potrebna vatrogasna zvanja i  specijalnosti.
 1. Sudjelovati na natjecanjima V.Z.G.Čakovca, V.Z.M.Ž. kupu HVZ,javnim vježbama,   memorijalima,kupovima te svim drugim natjecanjima i susretima. 
 1. Organizirati i provesti seminar na temu vatrogastva u OŠ-Kuršanec i u dječjem  vrtiću Zvjezdice u Šandorovcu.
 1. Organizirati četvrti memorijal Đuro Oreški -  natjecanje vatrogasne mladeži.
 1. Izraditi i provesti  «Program aktivnosti u MZOP» 4. svibnja dan vatrogasaca,   tradicionalno prisustvovati svetoj misi u kapeli Svetog Florjana u Šandorovcu te organizirati druženje svih  generacija vatrogasaca,sudjelovati u hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistrićke u Mariji Bistrici.

10. Izraditi i provesti plan motrenja,čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni.

11. Izraditi i provesti plan teorijske nastave i praktičnih vježbi za članove DVD-a  Šandorovec.

12. Činiti napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s

utvrđenim «Pravilnikom». Kao i nabava i zamjna dotrajale natijecatljske oprme i sredstava u skladu sa

financijskim mogučnostima

13. Održavati sjednice tijela Društva prema ukazanim  potrebama odredbama  Statuta i poslovnika.

14. Suradnja sa svim vatrogasnim organizacijama,ustanovama,poduzećima,tijelima lokalne uprave i

 

samouprave,provoditi na obostranu korist i unapređivanje vatrogastva.

15. DVD Šandorovec će pored sadržaja navedenih u ovom Programu  rada,raditi na ostvarivanju drugih   zadaća u skladu sa «Zakona o vatrogastvu», «Zakona o  zaštiti od požara»  Statuta  Društva te sadržaja koji će biti utvrđen Odlukama tijela  VZG-a Čakovca,VZM-županije, lokalne uprave i samouprave.

 

PLANA  PRIHODA  I  RASHODA  ZA  2014. GODINU

P R I H D I:

 1. Prihod iz  proračuna  VZG-a  Čakovca 10.000,00
 2. Prihod  iz  proračuna  VMO-a Šandorovec 15.000,00
 3. Prihod  od  donacija  i  članarine 10.000,00
 4. Vlastiti  prihodi 10.000,00
 5. Prihodi 45.000,00
 6. Višak  prihoda  iz  2013. 14.807,05

 1. Ukupno 59.807,05

8. R A S H O D I:

 1. Registracija i osiguranje kombi vozila 3.400,00
 2. Servis kombi vozila 2.000,00
 3. Gorivo za kombi vozilo 5.000,00
 4. Nabava opreme i srdstava koja nedostaju u skladu sa

a. pravilnikom o minimumu potrebite opreme kao i nabava

b. natjecatljske opreme i srdstava                                              12.000,00

 1. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

a. održavanje vatrogasne opreme i sredstava 2.000,00

 1. Troškovi sudjelovanja na natjecanjima 8.000,00
 2. Troškovi sjednice Skupštine 3.500,00
 3. Uredski materijal,stručna literatura 500,00
 4. Diplome,spomenice,priznanja               1.000,00
 5. Troškovi  V memorijala Đuro Oreški 5.000,00
 6. Stručno osposobljavanje 1.500,00
 7. Preventivno propagandna djelatnost 1.000,00

 

21 ŠTEDNJA ZA KAPITALNU INVESTICIJU                                  14.907,05

 1. Ukupno 59.807,05

 

 

 

 

 

 

izvješće o radu DVD-Šandorovec za 2013.

IZVJEŠĆE  O  RADU  UPRAVNOG  ODBORA  I

ZAPOVJEDNIŠTVA

Za razdoblje  od  01.01. do  31.12. 2013.

Šandorovec, 15.03.2014.

Temeljem odredbi “zakona o vatrogastvu “RH” te procjenom  plana zaštite od požara i eksplozija za područje grada Čakovca, DVD- Šandorovec je dobrovoljna,  stručna,humanitarna,samostalna i nestranačka udruga u oblasti zaštite od požara. Društvo  je svrstano u kategoriju “ostala” društva a područje djelovanja je naselje Šandorovec. Nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti za područje naselja Šandorovec je Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Društvo je ustrojeno u VZG-Čakovca te u Županijsku vatrogasnu zajednicu, a teritorijalno je u sastavu Grada Čakovca.

U 2013. godini održano je 8 sjednica od čega  2 sjednice svih članova skupštine, 6 zajedničkih sjednica Upravnog Nadzornog odbora i zapovjedništva,na kojima se uz donošenje planskih dokumenata raspravljalo o svim aktivnostima i zadaćama, sa ciljem daljnjeg unapređenja vatrogastva.

U protekloj godini napustio nas je naš dugogodišnji aktivni član Drago Buhač 8.3.2013.te koristimo priliku da zahvalimo svima koji su uz nas prisustvovali posljednjem ispračaju.Članovi DVD-Šandorovc prisustvovali su posljednjem ispračaju predsjednika gradskog vijća grada Čakovca a prijašnji gradonačelnik grada Čakovca.

U protekloj godini društvo je brojilo ukupno 69 članova, od čega je 34 članova starijih od 18 godina, od toga 12 muški i 22 žene, a preostalih 35 člana čine članovi vatrogasnog pomlatka i mladeži.

Stalnom brigom i ulaganjem u školovanje danas imamo 12 članova sa zvanjem vatrogasac,10 članova vatrogasac I klase,3 dočasnika, 1 časnika, 1 časnika I klase,1 počasni časnik, i 6 članova bez  temeljnog ispita.

 

Financiranje redovne djelatnosti,utvrđenih planskih aktivnosti i zadaća, vršeno je sredstvima dobivenim iz proračuna VZG-a Čakovca, VMO-a Šandorovca,  dok se drugi dio prikupljao putem članarine mještana Šandorovca,donacija,  te vlastitih  prihoda. Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost, a da ne govorimo o potrebama investicijskog ulaganja u opremu i sredstva predviđena pravilnikom,  te poštivanje zakonskih regolativa.

Suradnja s tijelima i dužnosnicima lokalne uprave i samouprave kao i višim vatrogasnim tijelima,poduzećima, javnim ustanovama, DVD-a, udrugama bila je zadovoljavajuća i obostrano korisna.

Posebnu suradnju njegujemo sa pobratimljenim DVD-om Branjin Vrh.

Početkom 2013.godine izvršeno je bodovanje rada Društva  od strane povjerenstva Vatrogasne zajednice Međimurske županije.DVD-o Šandorovec smješten je u kategoriju „ostala društva“ i osvojeno je 1173 boda  što je u kontinuitetu sa prijašnjim godinam.

Prisustvovli smo skupštinama prijatljskih DVD i osalih udruga te proslavama obljtnca 90 godina   DVD-a Savska Ves, Pušćine i Vularija uzeli učešće u hodočasču vatrogasaca HVZ u svetište Majke božje bistričke u Mariji Bistrici.

Redovna godišnja Skupština održana je 9. ožujka 2013. godine u prostorijama Doma kulture koji je bio premalen za sve koji su htjeli prisustvovati sumiranju rezultata i aktivnosti u protekloj godini. Skupštini su prisustvovali članovi prijateljskih vatrogasnih društava, brojni gosti,mještani i članovi DVD-a Šandorovec. Zahvaljujemo vlasnicima «SLATKE ANE» Ani Turk i Željku Besedić na donaciji kolača.

U uredu državne uprave u Međimurskoj županiji službi za opću upravu s danom 3.svibnja 2013.donešeno je riješenje o promjeni Statuta i osoba ovlštnih za zastupanje u Rgistar udruga Republike Hrvatske

U društvu dijluju  operativna i natjecateljske desetine a to su: jedna operativna desetina, jdna desetina MB, jedna desetina DŽ. Jedna  desetina MŽ, jedna  desetina MM.

Operativna desetina DVD-Šandorovec broji 10 vatrogasaca s važećim liječničkim pregledom, posjedujemo 7 interventnih odijela, 1 kombi vozilo te posjedujemo opremu i sredstva u skladu sa utvrđenim  Planom zaštit od požara grada Čakovca to jes  pravilnikom o minimumu opreme i sredstava uz nekoliko nedostatak,za koje se nadamo da ćemo u prdstojećem razdoblju nabaviti.

U protekloj 2013.godini imali smo 4 tehničke  intervencije. Ispumpavanju vode iz podrumskih prostorja u domu koltur u Šandorovcu dana 29.04.2013.,osiguravali  paljenje vuzmenke sa zakašnjenjm dana 20.04.2013. , osiguravali spaljivanje granja i korova u OŠ Kuršanec dana 26.04.2013., vršili pranje prometnice 1.05.2013. Na sve intervencije izašli smo pravovremeno i uspiješno ih izvršili. Na intervencije je izašlo 27 vatrogasaca što je prosjek od 5,4 vatrogasca po intervenciji, te je utrošeno 59 radnih sati vatrogasaca.

U mjsecu zaštit od požara imali smo niz aktivnosti od kojih izdvajamo: izvršen je pregled ispravnosti izvora vode,prirodnih crpilišta vode,bunara, hidranske mreže, vanjskih ormarića sa opremom. Izvršen je pregled domaćinstava,  javnih objekata, podijeljeni su preventivni  letki. Posjetili smo OŠ Kuršanec, te vrtić Zvijezdice u Šandorovcu.Dan vatrogasaca oblježili smo organiziranim prisustvovanjm svetoj misi u kapeli svetog florijana u Šandorovcu nakon mise slijedilo je druženje vatrogasaca svi generacija.Posjetili starij i bolesne članove.

Dana 23.svibnja.2013.Imali smo inspekcijski nadzor koji je obavio Marin Mazor viši inspekor za vatrogastvo državne uprave za zaštitu i spašavanje samostalne službe za inspekcijske poslove područne jedinice Varaždin.Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da ni jedan član operativne postrojbe nema valjani liječnički pregled te nam je dan rok u kojem smo i izvršili liječničke pregled operativnih članova.

Riješnj inspkcijskog nadzora je pozitivno.

U provedbenim aktivnostima u predžetvenoj i žetvenoj sezoni provedeno je 12 dežurstava i 12 ophodnji. Obavljena su upozorenja i razgovori sa kombajnerima i vlasnicima polja..

Provedena je teoretska i praktična obuka svih vatrogasaca  u skladu sa Planom.

Jedna od najvažnijih zadaća u 2013.godini bila je organizacija IV Memorijala Đuro Oreški- natjecanje vatrogasne mladeži i pomlatka. Održano je 1.9.2013. godine. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 29 natjecateljskih ekipa iz svih krajeva Hrvatske, prepoznavši vrijednost truda u organizaciji ovog natjecanja koje ne bi bilo toliko uspješno da nema pokrovitelja  KUMOVA  gospođe Olge i gospodina Franje Carović, te pomoći VZG-Čakovca,  VZMŽ-e, obitelji Bezek Stjepana, DVD-a Totovec i Čakovec,VMO-Totovec i Šandorovec,dragih nam prijatelja Nikole Besedić,Hrvoja Novaković Branimira Grabar, te naših mještana i simpatizera. Stoga koristimo ovu priliku da se svima najsrdačnije zahvalimo uz obećanje da tradiciju nećemo prekinuti, već ćemo nastojati da natjecanje bude što bolje i atraktivnije, a ujedno i dobra promocija našeg Šandorovca,grada Čakovca i Međimurja.

Sudjelovali smo sa  seniorskom ekipom  i ekipama vatrogasne mladeži na brojnim natjecanjima koja su organizirana od strane HVZ-a,VZMŽ,VZG-Čakovca te naših prijateljskih DVD-a. Ostvarili  smo ukupno 28 nastupa na 18 natjecanja.

Posebnu pozornost posvečujemo radu sa vatrogasnim podmlatkom i mladeži nastojći okupiti što veći broj te sa osmišljenim radom raditi s njima u čemo i uspijevamao.

Nastupi kronološkim redom kako slijedi:

25.05.2013. natjecanje VZG-Čakovca pomlatka i mladeži u Strahonincu

DŽ 6 / 7

MŽ 6 / 6

MM 7 / 12

26.5.2013.Kup HVZ za pomladak i mladež u Koprivnici

MŽ 4 / 13

MM 11 / 15

1.6.2013.  natjecanje VZMŽ pomlatka i mladeži u Turščišću

DŽ 21 / 31

MŽ 2 / 19

15.6.2013. XV kup grada Novog Marofa

DŽ 8 / 16

MM 6 / 11

MŽ 1 / 9 i prelazni pehar

22.6.2013. natjecanje VZG-Čakovca seniora u Žiškovcu

MB 7 / 8

3 kup DVD-Ivanska

MŽ 2 / 3

30.6.2013.Kup HVZ za pomladak i mladež u Popovači

MŽ 4/17

13.7.2013. 15 Igre vatrogasne mladeži u Žiškovcu

MŽ 4/14

DM 2/18

13 Kup Gornjeg Kučana

MŽ 3/8

3 kup Kuršanca natjecanje sa ručnim špricama

ŽENE 3 /6

3.8.2013.XII susret vatrogasaca u Vulariji

Žene 5 / 7

11.8.2013. 18 međunarodni kup sa zaprežnim špricama u Svetoj Mariji

Žene 5/14

18.8.2013.Kup HVZ za pomladak i mladež u Kladarama

MŽ 6/10

24.08.2013. 4 kup Gardinovca

DŽ 3 / 4

ŽENE 2/2

1.9.2013.IV Memorijal Đuro Oreški u Šandorovcu

DŽ 4/8

MŽ 2/4

MM 7/8

7.09.2013.  V kolo kupa HVZ i III kup VZG-Čakovca natjecanje pomlatka i mladeži u Čakovcu

DŽ 4/9

MŽ 6/17

MM 20/23

MŽ u konačnom poretku kupa HVZ za pomladak i mladež osvajaju 5 mjesto od 7 ekipa

14.9.2013.IV susret vatrogasca u Totovu prisustvjmo kao promatrači.

Od 27 do 28. 10. 2012. Ženske članice boravile su u Toplicama SVETI MARTIN  već tradicionalno 5 godinu zaredom.

Od ostalih značajnih  aktivnosti  spomenimo:

Krajem godin izvršili smo podijelu kalendara i prikupili člnarinu od podupirajučih članova to jes mještana Šandorovca,prijatelja i simpatizera koristimo ovu priliku da naiskrenije zahvalimo svimaVama koji koji i u ovim teškim ekonomskim vremenima podupirete naš radi financiskim sredstvima.

Zahvaljujemo se svim članovima DVD- Šandorovec, pogotovo vatrogasnoj mladeži, iskrenim i savjesnim prijatelima i svima Vama koji na bilo koji način doprnsite u ostvarivanju planskih aktivnosti

Želja nam je da razvijamo svijest o vatrogastvu kao zanimanju koje ima humanitarnog karaktera, koje traži davanje sebe u pomaganju drugima što ispunjava čovjeka ponosom i zadovoljstvom.

HVALA VAM NA PAŽNJI I STRPLJENJU!

Uz vatrogasni pozdrav, VATRU GASI, BRATA SPASI

Upravni odbor i zapovjedništvo DVD-a ŠANDOROVEC

 

U Šandorovcu, 09.03.2013.

 

SKUPŠTINA

DOBROVOLJNO   VATROGASNO   DRUŠTVO

Š A N D O R O V E C

VLADIMIRA NAZORA 2, 40000 ČAKOVEC;, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Poslovni račun: 2340009-111601611 PBZ, MB:3111784,OIB:12395404362.

Predsjednik:Dejan Tomašić 099/6585803,Zapovjednik: Renato Remar:091/5764154,

Tajnica:Andrijana Petak:099/5139357

Šandorovec, 25.02.2014.

P O Z I V

Članovima  DVD-a Šandorovec, gostima, mještanima Šandorovca, predstavnicima sredstava priopćavanja i javnih glasila.

Na temelju članka 27.Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šandorovec te odluke Upravnog odbora od 29.11.2013.godine,sazivam

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA ŠANDOROVEC

koja će se održati 15.ožujka 2014.(subota) godine s početkom u 19:00 sati u dvorani društvenog doma u Šandorovcu.

Za redovnu sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela i to:

a) Radnog voditeljstva,

b) Zapisničara,

c) Dva ovjerovitelja zapisnika,

d) Verifikacijskog povjerenstva;

2. Izvješća:

a) O radu Upravnog odbora i zapovjedništva za 2013.godinu,

b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2013.godinu,

c) Izvješće Nadzornog odbora za 2013.godinu,

d) Izvješće  Verifikacijskog povjerenstva;

3. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2014.godinu;

4. Rasprava o podnijetim izvješćima, Programu rada i Financijskom planu za 2014.godinu;

5. Usvajanje izvješća, Programa rada i Financijskog plana za 2014.godinu;

6. Podjela vatrogasnih spomenica i priznanja;

7. Riječ gostiju i uzvanika;

8. Ostala pitanja i prijedlozi.

Molimo Vas da se odazovete  Skupštini kako bi svojom nazočnošću doprinjeli daljnjem razvoju    DVD-a Šandorovec.

Radujemo se vašem dolasku.

VATRU GASI, BRATA SPASI!

 

 

RASPORED NASTUPA NA IV.MEMORIJALU

RASPORED  NASTUPA  NA  IV.MEMORIJALU "ĐURO OREŠKI"
vatrogasno natjecanje  pomlatka  i  mladeži
U ŠANDOROVCU, 1.9.2013.

MLADEŽ STAZA 1 DJECA STAZA 2
PRIJAVA NASTUP PRIJAVA NASTUP
1 13.00 1 12,45 13.00
Šandorovec Kuršanec
2 13.00 13.20 MM 2 13.00 13.15
Šandorovec Šandorovec
3 13.20 13.40 MM 3 13.15 13.30 PM
Seta Marija Puščine 1
4 13.40 14.00 MM 4 13.30 13.45
Palinovec Strahoninec
5 14.00 14.20 MM 5 13.45 14.00 PM
Ivanjska Šenkovec
6 14.20 14.40 MM 6 14.00 14.15
Krištanovec Donji Mihaljevec
7 14.40 15.00 MM 7 14.15 14.30 PM
Gardinovec Pribislavec
15,20  do 15,40 P A U Z A 8 14.30 14.45 PM
Kuršanec
8 15.20 15.40 15,00  do 15,30 P A U Z A
Peklenica
9 15.40 16.00 MM 9 15.15 15.30 PM
Totovec Vratišinec
10 16.00 16.20 MM 10 15.30 15.45 PM
N.Marof Strahoninec
11 16.20 16.40 11 15.45 16.00
Gardinovec Totovec
12 16.40 17.00 12 16.00 16.15 PM
Palinovec Totovec
13 17.00 17.20 13 16.15 16.30 PM
Puščine 2
14 14 16.30 16.45 PM
Donja Voća
15 16,45 17.00
Vratišinec
16 17.00 17.15
Donja Voća
ŠTAFETNA UTRKA TRČI SE ODMAH NAKON IZVEDENE VJEŽBE ( MLADEŽ)
PRISUSTVOVANJE PROGLAŠENJU REZULTATA OBVEZNO JE ZA SVE UČESNIKE NATJECANJA

Stranica 3 od 24

3
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?