PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014

Temeljem ?lanka 33. Statuta DVD-a andorovec Skuptina na svojoj sjednici odranoj 15. oujka 2014. donosi

PROGRAMA RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG

DRUTVA ANDOROVEC ZA 2014. godinu

 1. Na temelju primljene dojave o potrebi gaenja poara,tehni?ke intervencije ili ostalih intervencija,u?inkovito se uklju?iti na intervenciju sa potrebnom i raspoloivom opremom,sredstvima i vatrogascima.
 1. Izvriti preventivne preglede doma?instava,javnih objekata, povrina otvorenog prostora,te podijeliti preventivne promidbene materijale u cilju spre?avanja nastajanja poara.
 1. Voditi stalnu brigu o vodoopskrbi,ispravnosti hidrantske mree u suradnji sa Me?imurskim vodama odravanje javnih bunara te brinuti o ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava te urednost vatrogasnih objekata.
 1. Osobitu pozornost te maksimalan angaman posvetiti radu sa vatrogasnom mladei i pomlatkom.
 1. Uputiti ?lanove na stru?na osposobljavanja za sva potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.
 1. Sudjelovati na natjecanjima V.Z.G.?akovca, V.Z.M.. kupu HVZ,javnim vjebama, memorijalima,kupovima te svim drugim natjecanjima i susretima.
 1. Organizirati i provesti seminar na temu vatrogastva u O-Kuranec i u dje?jem vrti?u Zvjezdice u andorovcu.
 1. Organizirati ?etvrti memorijal ?uro Oreki - natjecanje vatrogasne mladei.
 1. Izraditi i provesti Program aktivnosti u MZOP 4. svibnja dan vatrogasaca, tradicionalno prisustvovati svetoj misi u kapeli Svetog Florjana u andorovcu te organizirati druenje svih generacija vatrogasaca,sudjelovati u hodo?a?u vatrogasaca u svetite Majke Boje Bistri?ke u Mariji Bistrici.

10. Izraditi i provesti plan motrenja,?uvanja i ophodnje otvorenog prostora u predetvenoj i etvenoj sezoni.

11. Izraditi i provesti plan teorijske nastave i prakti?nih vjebi za ?lanove DVD-a andorovec.

12. ?initi napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s

utvr?enim Pravilnikom. Kao i nabava i zamjna dotrajale natijecatljske oprme i sredstava u skladu sa

financijskim mogu?nostima

13. Odravati sjednice tijela Drutva prema ukazanim potrebama odredbama Statuta i poslovnika.

14. Suradnja sa svim vatrogasnim organizacijama,ustanovama,poduze?ima,tijelima lokalne uprave i

samouprave,provoditi na obostranu korist i unapre?ivanje vatrogastva.

15. DVD andorovec ?e pored sadraja navedenih u ovom Programu rada,raditi na ostvarivanju drugih zada?a u skladu sa Zakona o vatrogastvu, Zakona o zatiti od poara Statuta Drutva te sadraja koji ?e biti utvr?en Odlukama tijela VZG-a ?akovca,VZM-upanije, lokalne uprave i samouprave.

PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2014. GODINU

P R I H D I:

 1. Prihod iz prora?una VZG-a ?akovca 10.000,00
 2. Prihod iz prora?una VMO-a andorovec 15.000,00
 3. Prihod od donacija i ?lanarine 10.000,00
 4. Vlastiti prihodi 10.000,00
 5. Prihodi 45.000,00
 6. Viak prihoda iz 2013. 14.807,05

 1. Ukupno 59.807,05

8. R A S H O D I:

 1. Registracija i osiguranje kombi vozila 3.400,00
 2. Servis kombi vozila 2.000,00
 3. Gorivo za kombi vozilo 5.000,00
 4. Nabava opreme i srdstava koja nedostaju u skladu sa

a. pravilnikom o minimumu potrebite opreme kao i nabava

b. natjecatljske opreme i srdstava 12.000,00

 1. Materijal i dijelovi za teku?e i investicijsko

a. odravanje vatrogasne opreme i sredstava 2.000,00

 1. Trokovi sudjelovanja na natjecanjima 8.000,00
 2. Trokovi sjednice Skuptine 3.500,00
 3. Uredski materijal,stru?na literatura 500,00
 4. Diplome,spomenice,priznanja 1.000,00
 5. Trokovi V memorijala ?uro Oreki 5.000,00
 6. Stru?no osposobljavanje 1.500,00
 7. Preventivno propagandna djelatnost 1.000,00

21 TEDNJA ZA KAPITALNU INVESTICIJU 14.907,05

 1. Ukupno 59.807,05

IZVJE?E O RADU UPRAVNOG ODBORA I

ZAPOVJEDNITVA

Za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2013.

andorovec, 15.03.2014.

Temeljem odredbi zakona o vatrogastvu RH te procjenom plana zatite od poara i eksplozija za podru?je grada ?akovca, DVD- andorovec je dobrovoljna, stru?na,humanitarna,samostalna i nestrana?ka udruga u oblasti zatite od poara. Drutvo je svrstano u kategoriju ostala drutva a podru?je djelovanja je naselje andorovec. Nositelj poslova provo?enja vatrogasne djelatnosti za podru?je naselja andorovec je Javna vatrogasna postrojba ?akovec

Drutvo je ustrojeno u VZG-?akovca te u upanijsku vatrogasnu zajednicu, a teritorijalno je u sastavu Grada ?akovca.

U 2013. godini odrano je 8 sjednica od ?ega 2 sjednice svih ?lanova skuptine, 6 zajedni?kih sjednica Upravnog Nadzornog odbora i zapovjednitva,na kojima se uz donoenje planskih dokumenata raspravljalo o svim aktivnostima i zada?ama, sa ciljem daljnjeg unapre?enja vatrogastva.

U protekloj godini napustio nas je na dugogodinji aktivni ?lan Drago Buha? 8.3.2013.te koristimo priliku da zahvalimo svima koji su uz nas prisustvovali posljednjem ispra?aju.?lanovi DVD-andorovc prisustvovali su posljednjem ispra?aju predsjednika gradskog vij?a grada ?akovca a prijanji gradona?elnik grada ?akovca.

U protekloj godini drutvo je brojilo ukupno 69 ?lanova, od ?ega je 34 ?lanova starijih od 18 godina, od toga 12 muki i 22 ene, a preostalih 35 ?lana ?ine ?lanovi vatrogasnog pomlatka i mladei.

Stalnom brigom i ulaganjem u kolovanje danas imamo 12 ?lanova sa zvanjem vatrogasac,10 ?lanova vatrogasac I klase,3 do?asnika, 1 ?asnika, 1 ?asnika I klase,1 po?asni ?asnik, i 6 ?lanova bez temeljnog ispita.

Financiranje redovne djelatnosti,utvr?enih planskih aktivnosti i zada?a, vreno je sredstvima dobivenim iz prora?una VZG-a ?akovca, VMO-a andorovca, dok se drugi dio prikupljao putem ?lanarine mjetana andorovca,donacija, te vlastitih prihoda. Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost, a da ne govorimo o potrebama investicijskog ulaganja u opremu i sredstva predvi?ena pravilnikom, te potivanje zakonskih regolativa.

Suradnja s tijelima i dunosnicima lokalne uprave i samouprave kao i viim vatrogasnim tijelima,poduze?ima, javnim ustanovama, DVD-a, udrugama bila je zadovoljavaju?a i obostrano korisna.

Posebnu suradnju njegujemo sa pobratimljenim DVD-om Branjin Vrh.

Po?etkom 2013.godine izvreno je bodovanje rada Drutva od strane povjerenstva Vatrogasne zajednice Me?imurske upanije.DVD-o andorovec smjeten je u kategoriju ostala drutva i osvojeno je 1173 boda to je u kontinuitetu sa prijanjim godinam.

Prisustvovli smo skuptinama prijatljskih DVD i osalih udruga te proslavama obljtnca 90 godina DVD-a Savska Ves, Pu?ine i Vularija uzeli u?e?e u hodo?as?u vatrogasaca HVZ u svetite Majke boje bistri?ke u Mariji Bistrici.

Redovna godinja Skuptina odrana je 9. oujka 2013. godine u prostorijama Doma kulture koji je bio premalen za sve koji su htjeli prisustvovati sumiranju rezultata i aktivnosti u protekloj godini. Skuptini su prisustvovali ?lanovi prijateljskih vatrogasnih drutava, brojni gosti,mjetani i ?lanovi DVD-a andorovec. Zahvaljujemo vlasnicima SLATKE ANE Ani Turk i eljku Besedi? na donaciji kola?a.

U uredu dravne uprave u Me?imurskoj upaniji slubi za op?u upravu s danom 3.svibnja 2013.doneeno je rijeenje o promjeni Statuta i osoba ovltnih za zastupanje u Rgistar udruga Republike Hrvatske

U drutvu dijluju operativna i natjecateljske desetine a to su: jedna operativna desetina, jdna desetina MB, jedna desetina D. Jedna desetina M, jedna desetina MM.

Operativna desetina DVD-andorovec broji 10 vatrogasaca s vae?im lije?ni?kim pregledom, posjedujemo 7 interventnih odijela, 1 kombi vozilo te posjedujemo opremu i sredstva u skladu sa utvr?enim Planom zatit od poara grada ?akovca to jes pravilnikom o minimumu opreme i sredstava uz nekoliko nedostatak,za koje se nadamo da ?emo u prdstoje?em razdoblju nabaviti.

U protekloj 2013.godini imali smo 4 tehni?ke intervencije. Ispumpavanju vode iz podrumskih prostorja u domu koltur u andorovcu dana 29.04.2013.,osiguravali paljenje vuzmenke sa zakanjenjm dana 20.04.2013. , osiguravali spaljivanje granja i korova u O Kuranec dana 26.04.2013., vrili pranje prometnice 1.05.2013. Na sve intervencije izali smo pravovremeno i uspijeno ih izvrili. Na intervencije je izalo 27 vatrogasaca to je prosjek od 5,4 vatrogasca po intervenciji, te je utroeno 59 radnih sati vatrogasaca.

U mjsecu zatit od poara imali smo niz aktivnosti od kojih izdvajamo: izvren je pregled ispravnosti izvora vode,prirodnih crpilita vode,bunara, hidranske mree, vanjskih ormari?a sa opremom. Izvren je pregled doma?instava, javnih objekata, podijeljeni su preventivni letki. Posjetili smo O Kuranec, te vrti? Zvijezdice u andorovcu.Dan vatrogasaca obljeili smo organiziranim prisustvovanjm svetoj misi u kapeli svetog florijana u andorovcu nakon mise slijedilo je druenje vatrogasaca svi generacija.Posjetili starij i bolesne ?lanove.

Dana 23.svibnja.2013.Imali smo inspekcijski nadzor koji je obavio Marin Mazor vii inspekor za vatrogastvo dravne uprave za zatitu i spaavanje samostalne slube za inspekcijske poslove podru?ne jedinice Varadin.Inspekcijskim nadzorom utvr?eno je da ni jedan ?lan operativne postrojbe nema valjani lije?ni?ki pregled te nam je dan rok u kojem smo i izvrili lije?ni?ke pregled operativnih ?lanova.

Rijenj inspkcijskog nadzora je pozitivno.

U provedbenim aktivnostima u predetvenoj i etvenoj sezoni provedeno je 12 deurstava i 12 ophodnji. Obavljena su upozorenja i razgovori sa kombajnerima i vlasnicima polja..

Provedena je teoretska i prakti?na obuka svih vatrogasaca u skladu sa Planom.

Jedna od najvanijih zada?a u 2013.godini bila je organizacija IV Memorijala ?uro Oreki- natjecanje vatrogasne mladei i pomlatka. Odrano je 1.9.2013. godine. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 29 natjecateljskih ekipa iz svih krajeva Hrvatske, prepoznavi vrijednost truda u organizaciji ovog natjecanja koje ne bi bilo toliko uspjeno da nema pokrovitelja KUMOVA gospo?e Olge i gospodina Franje Carovi?, te pomo?i VZG-?akovca, VZM-e, obitelji Bezek Stjepana, DVD-a Totovec i ?akovec,VMO-Totovec i andorovec,dragih nam prijatelja Nikole Besedi?,Hrvoja Novakovi? Branimira Grabar, te naih mjetana i simpatizera. Stoga koristimo ovu priliku da se svima najsrda?nije zahvalimo uz obe?anje da tradiciju ne?emo prekinuti, ve? ?emo nastojati da natjecanje bude to bolje i atraktivnije, a ujedno i dobra promocija naeg andorovca,grada ?akovca i Me?imurja.

Sudjelovali smo sa seniorskom ekipom i ekipama vatrogasne mladei na brojnim natjecanjima koja su organizirana od strane HVZ-a,VZM,VZG-?akovca te naih prijateljskih DVD-a. Ostvarili smo ukupno 28 nastupa na 18 natjecanja.

Posebnu pozornost posve?ujemo radu sa vatrogasnim podmlatkom i mladei nastoj?i okupiti to ve?i broj te sa osmiljenim radom raditi s njima u ?emo i uspijevamao.

Nastupi kronolokim redom kako slijedi:

25.05.2013. natjecanje VZG-?akovca pomlatka i mladei u Strahonincu

D 6 / 7

M 6 / 6

MM 7 / 12

26.5.2013.Kup HVZ za pomladak i mlade u Koprivnici

M 4 / 13

MM 11 / 15

1.6.2013. natjecanje VZM pomlatka i mladei u Tur?i?u

D 21 / 31

M 2 / 19

15.6.2013. XV kup grada Novog Marofa

D 8 / 16

MM 6 / 11

M 1 / 9 i prelazni pehar

22.6.2013. natjecanje VZG-?akovca seniora u ikovcu

MB 7 / 8

3 kup DVD-Ivanska

M 2 / 3

30.6.2013.Kup HVZ za pomladak i mlade u Popova?i

M 4/17

13.7.2013. 15 Igre vatrogasne mladei u ikovcu

M 4/14

DM 2/18

13 Kup Gornjeg Ku?ana

M 3/8

3 kup Kuranca natjecanje sa ru?nim pricama

ENE 3 /6

3.8.2013.XII susret vatrogasaca u Vulariji

ene 5 / 7

11.8.2013. 18 me?unarodni kup sa zaprenim pricama u Svetoj Mariji

ene 5/14

18.8.2013.Kup HVZ za pomladak i mlade u Kladarama

M 6/10

24.08.2013. 4 kup Gardinovca

D 3 / 4

ENE 2/2

1.9.2013.IV Memorijal ?uro Oreki u andorovcu

D 4/8

M 2/4

MM 7/8

7.09.2013. V kolo kupa HVZ i III kup VZG-?akovca natjecanje pomlatka i mladei u ?akovcu

D 4/9

M 6/17

MM 20/23

M u kona?nom poretku kupa HVZ za pomladak i mlade osvajaju 5 mjesto od 7 ekipa

14.9.2013.IV susret vatrogasca u Totovu prisustvjmo kao promatra?i.

Od 27 do 28. 10. 2012. enske ?lanice boravile su u Toplicama SVETI MARTIN ve? tradicionalno 5 godinu zaredom.

Od ostalih zna?ajnih aktivnosti spomenimo:

Krajem godin izvrili smo podijelu kalendara i prikupili ?lnarinu od podupiraju?ih ?lanova to jes mjetana andorovca,prijatelja i simpatizera koristimo ovu priliku da naiskrenije zahvalimo svimaVama koji koji i u ovim tekim ekonomskim vremenima podupirete na radi financiskim sredstvima.

Zahvaljujemo se svim ?lanovima DVD- andorovec, pogotovo vatrogasnoj mladei, iskrenim i savjesnim prijatelima i svima Vama koji na bilo koji na?in doprnsite u ostvarivanju planskih aktivnosti

elja nam je da razvijamo svijest o vatrogastvu kao zanimanju koje ima humanitarnog karaktera, koje trai davanje sebe u pomaganju drugima to ispunjava ?ovjeka ponosom i zadovoljstvom.

HVALA VAM NA PANJI I STRPLJENJU!

Uz vatrogasni pozdrav, VATRU GASI, BRATA SPASI

Upravni odbor i zapovjednitvo DVD-a ANDOROVEC

U andorovcu, 09.03.2013.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUTVO

A N D O R O V E C

VLADIMIRA NAZORA 2, 40000 ?AKOVEC;, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Poslovni ra?un: 2340009-111601611 PBZ, MB:3111784,OIB:12395404362.

Predsjednik:Dejan Tomai? 099/6585803,Zapovjednik: Renato Remar:091/5764154,

Tajnica:Andrijana Petak:099/5139357

andorovec, 25.02.2014.

P O Z I V

?lanovima DVD-a andorovec, gostima, mjetanima andorovca, predstavnicima sredstava priop?avanja i javnih glasila.

Na temelju ?lanka 27.Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog drutva andorovec te odluke Upravnog odbora od 29.11.2013.godine,sazivam

REDOVNU SJEDNICU SKUPTINE

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA ANDOROVEC

koja ?e se odrati 15.oujka 2014.(subota) godine s po?etkom u 19:00 sati u dvorani drutvenog doma u andorovcu.

Za redovnu sjednicu Skuptine predlae se sljede?i

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice Skuptine i izbor radnih tijela i to:

a) Radnog voditeljstva,

b) Zapisni?ara,

c) Dva ovjerovitelja zapisnika,

d) Verifikacijskog povjerenstva;

2. Izvje?a:

a) O radu Upravnog odbora i zapovjednitva za 2013.godinu,

b) Izvje?e o financijskom poslovanju za 2013.godinu,

c) Izvje?e Nadzornog odbora za 2013.godinu,

d) Izvje?e Verifikacijskog povjerenstva;

3. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2014.godinu;

4. Rasprava o podnijetim izvje?ima, Programu rada i Financijskom planu za 2014.godinu;

5. Usvajanje izvje?a, Programa rada i Financijskog plana za 2014.godinu;

6. Podjela vatrogasnih spomenica i priznanja;

7. Rije? gostiju i uzvanika;

8. Ostala pitanja i prijedlozi.

Molimo Vas da se odazovete Skuptini kako bi svojom nazo?no?u doprinjeli daljnjem razvoju DVD-a andorovec.

Radujemo se vaem dolasku.

VATRU GASI, BRATA SPASI!

RASPORED NASTUPA NA IV.MEMORIJALU

RASPORED NASTUPA NA IV.MEMORIJALU "?URO OREKI"
vatrogasno natjecanje pomlatka i mladei
U ANDOROVCU, 1.9.2013.

MLADE STAZA 1 DJECA STAZA 2
PRIJAVA NASTUP PRIJAVA NASTUP
1 13.00 M 1 12,45 13.00 P
andorovec Kuranec
2 13.00 13.20 MM 2 13.00 13.15 P
andorovec andorovec
3 13.20 13.40 MM 3 13.15 13.30 PM
Seta Marija Pu?ine 1
4 13.40 14.00 MM 4 13.30 13.45 P
Palinovec Strahoninec
5 14.00 14.20 MM 5 13.45 14.00 PM
Ivanjska enkovec
6 14.20 14.40 MM 6 14.00 14.15 P
Kritanovec Donji Mihaljevec
7 14.40 15.00 MM 7 14.15 14.30 PM
Gardinovec Pribislavec
15,20 do 15,40 P A U Z A 8 14.30 14.45 PM
Kuranec
8 15.20 15.40 M 15,00 do 15,30 P A U Z A
Peklenica
9 15.40 16.00 MM 9 15.15 15.30 PM
Totovec Vratiinec
10 16.00 16.20 MM 10 15.30 15.45 PM
N.Marof Strahoninec
11 16.20 16.40 M 11 15.45 16.00 P
Gardinovec Totovec
12 16.40 17.00 M 12 16.00 16.15 PM
Palinovec Totovec
13 17.00 17.20 13 16.15 16.30 PM
Pu?ine 2
14 14 16.30 16.45 PM
Donja Vo?a
15 16,45 17.00 P
Vratiinec
16 17.00 17.15 P
Donja Vo?a
TAFETNA UTRKA TR?I SE ODMAH NAKON IZVEDENE VJEBE ( MLADE)
PRISUSTVOVANJE PROGLAENJU REZULTATA OBVEZNO JE ZA SVE U?ESNIKE NATJECANJA

Stranica 3 od 24

3
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?