4

Dan 29.03.2011. dozapovijednica drutva Ivana Zanjko organizirala je i provela prvo okupljanje vatrogasne dijece i mladei DVD-a andorovec u uredu doma kulture u andorovcu. Sjednici su bili nazu?ni i predsjednik Dejan Tomai?, dopredsjednik Ivan Hlap?i?, tajnica Andrijana Petak. Okupio se 37 dijece i mladei ili 90 % od ukupnog broja dijece i madei, andorovca, to nas iznimno veseli da postoji velik interes za vatrogastvo. Oformljene su sjede?e ekipe, dijeca ene od 6-12 godina starosti mentor Tea Plaftak, mlade ene od 12-16 godina starosti mentor Ivana Zanjko, mlade muka od 12-16 godina starosti, mentor i Tea Plaftak.

Sa uvijebavanjem po?inje se od 30.03. 2011. dogovoreno je da se svi moraju pridravati pravila ponaanja i rada na trenizima u protivnom biti ?e sankcionirani adekvatnom kaznom. Plan je da ekipa mladei ene sudijeluje na svim kupovima HVZ u koliko ?e ispunjavati zadane norme. Sa svi ekipama i?i ?e se na sva mogu?a natijecanja u okruenju. Temeljem rada svaka ekipa biti ?e nagra?ivana sa izletima po dogovoru i mogu?nosti.

1 2 3

Dana 16. travnja 2011.godine u 12 sati i 38 minuta DVD- andorovec zaprima dojavu od mjetana andorovca Ivkovi? Ninija da se dimi iz krovita sportsog objekta i prijeti poarom u Prvomajskoj ulici bb.

Na intervenciju se odmah upu?uju operativni ?lanovi ( Marija Ivanua, Andrijana Petak, Jasminka Tomai?, Dejan Tomai?.) po dolasku na mjesto doga?aja brzo je lokaiziran poar u tavanskom prostoru i sprije?avanje irenje istog na krovite sportskog objekta.

Vatra na otvorenom

  • Vatra na otvorenom prostoru ugroava okoli (susijede, i sve oko nas) povrinskim poarom ili lete?im iskrama, dimom.
  • Unutar otvorenih prostora tvrtki, obitejskih ku?a, u naseljima, umama, kao i na udaljenosti do 200 metara od naselja, gra?evina,otpad, strnih, i drugih itarica, loenje vatre ve?eg intenziteta nije dozvoljeno.
  • Kad spaljujete biljni otpad osigurajte mjesto spaljivanja da vatra ne pogjegne te pripremite sredstva za gaenje poara, rade?i rade?i isto kada ne pue vjetar.
  • Ne ostavljajte zgarita bez nadzora, a prije odlaska zaostala arita pogasite vodom ili prekrijte zemjom.

Za dodatne informacije i osiguranje kontaktirajte DVD-ANDOROVEC NA mob: 099/658-58-03

ODRANA JE 82. REDOVNA IZVJETAJNA SJEDNICA SKUPTINE DVD-ANDOROVEC

U dvorani doma kulture u andorovcu odrana je u subotu 12. 03. 2011. godine 82. Izvjetajna skuptina drutva.

Skuptini su nazo?ili, predsjednik gradskog vije?a grada ?akovca Gordan Vrbanec, predstavnik VZM i zamijenik predsjednika VZG-?akovca Sre?ko Mrazovi?, Marta Topli?anec pretstavnica VMO-Totovca, Franjo Carovi? kum zastave, Stjepan Kobal predsjednik podrunice umirovljenika Novo selo na Dravi, Seka Grabar predsjednica Fani?kog drutva Me?imurske krave iz Novog sela na Dravi, Gorgana Kolarek predstavnica KUD-a andorovec, Marijan Raih predsjednik lova?kog drutva Tr?ka ?akovec. Udruga ena Totov?ice iz Totovca.

Prijateljsko nam drutvo DVD- Branjin Vrh is Osije?ko baranjske upanije, DVD  Primoten, Bedekov?ina, i drutva VZG-?akovca te predstavnici udruga.

Sjednicom je predsjedao Dejan Tomai? predsjednik drutva i skuptine.

U izvje?u o radu zapovijednik drutva Ivan Petak istaknuo je sve aktivnosti u proloj godini, a koje su se odnosile posebno rad sa mladima, provo?enje preventivnih aktivnosti.Na podru?ju djelovanja drutva bio je jedan poar dimnjaka kojeg su ?lanovi drutva uspijeno sanirali. Istaknuo je natjecanja, sru?na obrazovanja.

Spomenice za 10.godina rada primili su: Tea Plaftak, Martina Gal, Maja Gal, Mateja Hajdinjak, Lorena Remar,Helena Hlap?i?, Manuela Ivanua.

Posebnu nagradu drutva primila je Marija Ivanua za poseban doprinos u razvoju vatrogastva.

Klikom na ovaj tekst moete preuzeti "Izvje?e Nadzornog odbora"
Klikom na ovaj tekst moete preuzeti "Izvje?e Upravnog odbora i Zapovijednika"
Klikom na ovaj tekst moete preuzeti "Financijski plan za 2011 godinu"

Stranica 17 od 24

17
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?