Pozivate se na sjednicu Upravnog odbora Dobrovoljnog Vatrogasnog Drutva andorovec,koja ?e se odrati 27.04.2014.(NEDJELJA) u domu kulture u andorovcu s po?etkom u 19.00 sati.

Za sjednicu se predlae slijede?i:

Dnevni red sjednice

  1. ?itanje zapisnika sa prethodne sjednice.
  2. Donoenje Pograma aktivnosti u MZOP
  3. Rad sa vatrogasnom mladei i pomlatkom
  4. Financijsko izvje?e za I kvartal 2014.
  5. Donoenje termina odravanja V.MEMORIJALA ?URO OREKI-natjecanje vatrogasnog pomlatka i mladei.

6. Organizacija edukacijskog izleta.

  1. Ostala pitanja i prijedlozi

Ljubazno Vas molim da se sjednici obavezno odazovete.

Predsjednik DVD-a andorovec

Dejan Tomai?

OSIGURANJE VUZMENKE

Tradicija je da se na Veliku subotu pali VUZMENKA u andorovcu tako je bilo i ove subote u organizaciji DVD-a andorovec a ?iji su ?lanovi i osiguravali vuzmenku kao i vrili obilazak po mjestu djelovanja. Sve je proteklo u najboljem redu


USKRSNA ?ESTITKA

POTOVANIM ?LANOVIMA,

DONATORIMA,SPONZORIMA,PRIJATELJIMA,

MJETANIMA ANDOROVCA TE SVI LJUDIMA DOBRE VOLJE ELIMO

S R E T A N U S K R S!

Vai vatrogasci

I Z V J E ? E

NADZORNOG ODBORA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA ANDOROVEC ZA 2013.GODINU

Nadzorni odbor, u sastavu Vesna Hajdinjak predsjednik, Josip Tomai? i Ivan Novak ?lanovi, dana 10. sije?nja 2014. godine uz nazo?nost odgovornih osoba, Dejan Tomai? predsjednik, Andrijana Petak tajnik i Andreja ?rep blagajnik, izvrio je pregled materijalno - financijskog poslovanja i godinjeg obra?una za 2013. godinu i tom prilikom je utvrdio:

- da DVD-andorovec, svoje financijsko poslovanje vodi putem jedinstvenog iro ra?una 2340009 111601611 kod Vatrogasne zajednice Me?imurske upanije, s podra?unom poziv na broj 3111784 za DVD-o andorovec.

- da godinji obra?un za 2013. godinu ?ini obra?un prihoda i rashoda sastavljen od stru?ne slube VZM-upanije.

Utvr?eno je da je za svaku stavku prihoda i rashoda priloen odgovaraju?i dokumenat ovjeren od odgovorne osobe.

Blagajnik DVD-a u svom radu pridrava se propisa o vo?enju blagajne i u tom pogledu nisu uo?ene nepravilnosti.

Evidencija o upotrebi kombi vozila vodi se uredno i aurno.

Utvr?eno je aurno i uredno vo?enje administrativne djelatnosti.

Z A K L J U ? A K:

Nadzorni odbor utvr?uje da je financijsko - materijalno poslovanje DVD- a andorovec vo?eno u duhu naih financijskih propisa i da je ono u potpunosti izvrilo svoju zada?u.

Nadzorni odbor prisustvovao je sjednicama Upravnog odbora i Zapovjednitva, aktivno je sudjelovao u donoenju odluka i zaklju?aka.

Nadzorni odbor na svojoj sjednici analizirao je i pratio provo?enje Statuta, Pravilnika o radu, odluka, zaklju?aka Upravnog odbora i njegovih radnih tijela, te utvr?uje sljede?e: Upravni odbor i njegova radna tijela radila su u skladu sa Statutom, Pravilnikom, te na realizaciji planskih dokumenata, za 2013. godinu.

Predlaemo ?lanovima Skuptine da usvoje podnijeto Izvije?e blagajnika, obra?un prihoda i rashoda za 2013. godinu s prijedlogom da se viak prihoda prenese u 2014. godinu te da se koristi u skladu sa financijskim planom za 2014. godinu. Izvje?e o radu Upravnog i Nadzornog odbora i Zapovjednitva za 2013. godinu podneseno je u pisanom obliku. Tako?er predlaemo ?lanovima Skuptine da usvoje prijedlog Programa rada za 2014.godinu, kao i da potvrde prijedlog Financijskog plana za 2014.godinu.

andorovec, 15..03.2014.

Predsjednik Nadzornog

Vesna Hajdinjak

Stranica 2 od 24

2
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?