PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.GODINU

Temeljem ?lanka 28. Statuta DVD-a andorovec Upravni odbor na sjednici odranoj 30. prosinca 2011.g. donio je

PROGRAM RADA

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA ANDOROVEC ZA 2012. GODINU

DVD- andorovec, temeljem odredba Zakona o vatrogastvu Plana zatite od poara za podru?je grada ?akovca i odredaba Statuta, sa svojim tijelima upravljanja i sa svim ?lanovima drutva eli u 2012.godini podignuti razinu obavljanja i izvravanja vatrogasne djelatnosti osobito preventivnu , operativnu i natjecateljsko djelovanje.

Na temelju primljene dojave o potrebi gaenja poara, tehni?ke intervencije ili ostalih

intervencija, u?inkovito se uklju?iti na intervenciju sa potrebnom i raspoloivom

opremom, sredstvima i vatrogascima

Izvriti preventivne preglede doma?instava, javnih objekata, povrina otvorenog prostora,

izraditi i podijeliti mjetanima preventivne promidbene materijale u cilju spre?avanja

nastajanja i izbijanja poara.

U suradnji sa Me?imurskim vodama d.d. lokalnom upravom i samoupravom voditi stalnu

brigu o vodoopskrbi, ispravnosti hidrantske mree, odravanju javnih bunara, i drugih

izvora vode.

Brinuti o ispravnosti, funkcionalnosti i koritenju cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava,

voditi brigu o stanju, koritenju i upotrebi kombi vozila, svih vatrogasnih objekata, i

vjebalita.

Uputiti ?lanove na stru?no osposobljavanje za voditelje mladei i djece, kao i za sva

potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.

Izraditi i provesti plan motrenja, ?uvanja i ophodnje otvorenog prostora u predetvenoj i

etvenoj osobi

Organizirati i provesti edukaciju na temu zatita od poara u O Kuranec i u dje?jem

vrti?u Zvjezdice u andorovcu.

Provesti obuku mjetana andorovca za po?etno gaenje poara.

Izraditi i provesti plan teorijske nastave i prakti?nih vjebi za ?lanove DVD-a andorovec.

Organizirati i provesti tre?i memorijal ?uro Oreki vatrogasno natiecanje djece i mladei

Osobitu pozornost te maksimalan angaman posvetiti pripremi natjecateljskih odjeljenja

Sudjelovati na natjecanjima VZG-?akovca, VZM-upanije, na tre?em KUP natjecanja HVZ-a

za mlade., te na svim drugim natjecanjima

Izraditi i provesti Program aktivnosti u MZOP, 4. svibnja, na dan vatrogasaca,

tradicionalno

Organizirati i prisustvovati svetoj misi u andorovcu, te organizirati druenje svih

generacija vatrogasaca. Sudjelovati na hodo?a?u vatrogasaca RH. u svetiu Majke Boje

Bistri?ke u Mariji Bistrici

Uskladiti Statut drutva s Zakonom o vatrogastvu i drugim podzakonskim aktima.

Sura?ivati sa VZM, VZG? i ostalim organizacijama, DVD-a, ustanovama, poduze?ima, tijelima lokalne uprave i samouprave, provoditi na obostranu korist i unapre?ivanju vatrogastva

Kontinuirano provoditi politiku davanja odlikovanja i priznanja najaktivnijim ?lanovima i drugim zaslunim, pojedincima i ustanovama.

Urediti ra?unalnu aplikaciju vatrogasnu mreu preko jedinstvenog informati?kog sustava

vatrogastva RH ( HVZ )pratiti sva zbivanja , kontinuirano ure?ivati web stranicu drutva.

Aurno voditi administrativne financijske i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, poslovnikom i odlukama tijela drutva.

Odravati sjednice tjela drutva u skladu sa poslovnikom, statutom drutva i prema ukazanim

potrebama.

?initi napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s utvr?enim PRAVILNIKOM o minimumu opreme i sretstava za rad vatrogasne postrojbe.

DVD-andorovec, ?e pored sadraja nare?enih u ovom Programu rada raditi na ostvarivanju i drugih zada?a to proistje?u iz Zakona o vatrogastvu Zakona o zatiti od poara Statuta drutva, te provoditi Odluke tijela VZM, VZG?, lokalne uprave i samouprave.

U androvcu, 17.03.2012.

Predsjednik

Dejan Tomai?

IZVJE?E O RADU DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA

ANDOROVEC ZA 2011.GODINU

Temeljem odredaba Zakona o vatrogastvu RH te Plana opasnosti od poara i eksplozija za podru?je grada ?akovca,DVD andorovec je dobrovoljna, stru?na, humanitarna, samostalna i nestrana?ka udruga. Od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, upaniju Me?imursku, grad ?akovec u oblasti zatite od poara. Drutvo je svrstano u kategoriju ostala drutva, a podru?je djelovanja je naselje andorovec. Nositelj poslova provo?enja vatrogasne djelatnosti za podru?je naselja andorovec i podru?je grada ?akovca je Javna vatrogasna postrojba grada ?akovca.

Drutvo je ustrojeno u VZG- ?akovca, te u upanijsku vatrogasnu zajednicu, a teritorijalno pripadamo Gradu ?akovcu. Sva Tijela Drutva svoje aktivnosti i zada?e prvenstveno su usmjeravale na spre?avanje nastanka poara, provo?enje preventivnih mjera zatite od poara, pruanje tehni?kih usluga i drugih operativnih intervencija, stru?noj obuci ?lanstva, prijemu novih ?lanova, promidbi vatrozatite, te realizaciji planskih dokumenata

DVD-andorovec je u protekloj godini odrao 14 sjednica, od ?ega 3 sjednice sveukupnog ?lanstva, 6 sjednica Upravnog odbora, 1 sjednicu Nadzornog odbora. Redovna 82. godinja sjednica Skuptine odrana je 12. 03. 2011.godine. Zapovjednitvo je odralo 4 sjednice.

Upravni odbor usmjeravao je i rukovodio radom svojih TIJELA DRUTVA, s temeljnom zada?om daljnjeg unapre?ivanja vatrogastva.

Struktura ?lanstva sa 31. 12. 2011. godine bila je:

Operativni ?lanovi, 10

Izvrni ?lanovi, 22

Veterani, 2

Po?asni, 2

?lanovi vatrogasnog pomlatka od 6 do 12 godina 11

?lanovi vatrogasne mladei od 12 do 16 godina 27

Pomau?i ?lanovi 83

Stru?na osposobljenost ?lanstva

?lanovi bez temeljnog ispita- 7 ?lanova

?lanovi sa temeljnim ispitom vatrogasca- 13 ?lanova

Vatrogasac prve klase- 9 ?lanova

Vatrogasni do?asnik- 3 ?lana

Vatrogasni ?asnik- 2 ?lana

Po?asni ?asnik- 2 ?lana

Financiranje redovne djelatnosti i utvr?enih planskih aktivnosti i zada?a izvreno je sredstvima dobiveno iz prora?una VZG-a ?akovca, VMO-a andorovca, dok se drugi dio prikupljao putem donacije mjetana , vlastite djelatnosti, donacija i sponzorstva. Hvala svima vama koji nam pomaete. Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost, a da ne govorimo o potrebama investicijskog ulaganja u opremu i sredstva, koja su potrebna po pravilniku, kao i onu opremu koju je potrebno zamijeniti.

Suradnja s tijelima i dunosnicima lokalne uprave i samouprave kao i viim vatrogasnim tijelima, poduze?ima, javnim ustanovama, DVD-a, udrugama bila je zadovoljavaju?a i obostrano korisna.

Pregled intervencija

Na podru?ju naselja andorovec u 2011. godini zabiljeeno je 12 intervencija vatrogasne postrojbe DVD-a andorovec. Od toga su bila 2 poara. Poar stambenog objekta-potkrovlja sportskog objekta u andorovcu dana, 16.04.2011. dojava je stigla od mjetanina andorovca gospodina Ninija Ivkovi?a i jedan poar otvorenog prostora nisko raslinje, trava u umi, dojava JVP- grada ?akovca dana 7. 04. 2011. DVD-andorovec i JVP-grada ?akovca djelovali su zajedni?ki.


Tehni?ke intervencije

-Zabiljeena su ?etiri ispumpavanja vode te jedno preventivno osiguranje prilikom paljenja Uskrsnih vatri u mjestu i ire. - Jedno otvaranje ulaznih vratiju. -?etiri usluge ljestvama. -Jedno pranje prometnice.

Operativne zdruene vjebe

Temeljem programa rada VZG-?akovca dana, 04. studenog 2011. odrana je takti?ka vjeba evakuacije, spaavanja i gaenja poara u O Strahoninec u kojoj sudjeluju, valja naglasiti jedine enske ?LANICE Andrijana Petak i Marija Ivanua, koje su uspijeno izvrile zadane aktivnosti zajedno sa kolegama.

Provedba zada?a po programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zatite od poara od interesa za R.H. u 2011.godini

U provedbenim aktivnostima u predetvenoj i etvenoj sezoni provedeno je 12 deurstava. U 12 ophodnji obavljena su upozorenja i razgovori sa kombajnerima, i vlasnicima polja. Izvje?e je dostavljeno VZM.

Provedba ustroja i na?in rada operativne postrojbe

Zapovjednitvo broji pet ?lanova, a ?ine ga mentori ekipa, zamjenik i zapovjednik drutva. Zapovjednitvo je odralo ?etiri samostalne sjednice na kojima je vo?ena rasprava o svim operativnim zada?ama kao i o provedbi planskih aktivnosti.

Teorijska nastava i prakti?ne vjebe vatrogasne postrojbe drutva provedene su u skladu sa godinjim planom nastave i izvedbenim programom kojeg je izradio zapovjednik i njegov zamjenik s podrobnim opisom nastavne jedinice, plana sadraja i na?ina nastave, izvo?enja teorijske nastave i prakti?nih vjebi i opasnosti i nunih mjera zatite. Ista su prilago?ena brojnom stanju, opremljenosti opremom i sredstvima, stru?no?u, i specifi?nostima.

Zamjenik zapovjednika vodio je dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i prakti?nim vjebama, u koji su upisane nastavne teme, broj sati i broj nazo?nih. Zapovijednik vodi knjigu zapovjednika u koju upisuje sve aktivnosti operativne postrojbe, zapovjednitva, i natjecateljskih ekipa. Spremitar vodi evidenciju stanja opreme, sredstava u spremitu te brine o urednosti i ispravnosti iste.

Preventivna djelatnost

Izvren je pregled ispravnosti izvora vode

Podzemnih hidranata, javnih bunara, prirodnih crpilita vode. Izvije?a o stanju izvora vode dostavljena su nadlenim institucijama, ustanovama i firmama. Otklonjeni su utvr?eni nedostaci te u suradnji sa istim kontinuirano se vodi briga o ispravnosti i funkcionalnosti vodoopskrbe. Izvrena je provjera i ispitivanje opreme koja se nalazi u nadzemnim hidrantskim ormari?ima te su nedostaci uklonjeni.

Izvren je preventivni pregled po doma?instvima i ophodnja

doma?instava u naselju andorovec, gospodarskih i skladinih prostora, javnih ustanova i tvrtki te vrijednih umskih povrina. Pregled je obuhva?ao preventivno stanje stambenih, skladinih i gospodarskih objekata, kotlovnica, loita, dimovodnih cijevi i dimnjaka, uskladitenih zapaljivih teku?ina, stanje elektro instalacija i plinskih bojlera. Podijeljeni su preventivni letci. Vo?ena je evidencija doma?instava sa ovjerom.

Edukacija u?enika O Kuranec i djece u dje?jem vrti?u Zvjezdice

U suradnji sa O KURANEC u?enici su posjetili DVD-andorovec te su ih ?lanovi drutva upoznali sa opremom i sredstvima te aktivnostima drutva. Educirali su ih na temu gorenje i gaenje , pokazali po?etno gaenje poara, vjebu sa brenta?ama koju su izveli ?lanovi pomlatka.

?lanovi operativne postrojbe posjetili su djecu u dje?jem vrti?u Zvjezdice u andorovcu, upoznali najmla?e sa osnovama opasnosti nastajanja i spre?avanja poara na njima prihvatjiv na?in, a ?lanovi pomlatka izveli su vjebu sa brenta?ama.

Preventivnu i informativnu promidbenu djelatnost

Provodimo kroz slubenu web stranicu Drutva. -Drutvenom mreom i putem prigodnog kalendara upozoravamo na preventivno djelovanje,- osnovnim savjetima upozoravamo na zakonske propise, -aktualnim i primjerenim savjetima u primjerenom godinjem dobu i odgovaraju?im vremenskim uvjetima, a sve to sa ciljem spre?avanja nastajanja poara, eksplozija i drugih neeljenih doga?aja.

Stru?no obrazovanje

Provodimo kontinuirano cijeloivotno stru?no odrazovanje svog ?lanstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje op?e razine znanja ?lanstva. Tijekom 2011. godine 8 ?lanova drutva uspijeno je steklo sljede?a zvanja:

Vatrogasac 5 ?lanova

Vatrogasac 1. klase 1 ?lan

Vatrogasni do?asnik 2 ?lana

Natjecanja

Osobita pozornost i vanost, dana je radu sa vatrogasnim pomlatkom i mladei. elja nam je razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, nesebi?nosti, portvovnosti.

Sa natjecateljskim odjeljenjima u kategorijama: D, M, MM i A DVD-a andorovec tijekom 2011. godine sudjelovali smo na 37 natjecanja, te smo 15 puta bili me?u prvoplasiranim ekipama.

Osvojeno 3. mjesto - 6 puta

Osvojeno 2. mjesto - 5 puta

Osvojeno 1. mjesto - 4 puta

2.KUP HVZ- natjecanje vatrogasne mladei RH

Natjecateljska desetina enske mladei po prvi puta je sudjelovala na svih pet natjecanja od kojih su se ?etiri najbolja po osvojenim bodovima bodovala za kona?ni plasman u KUPu - HVZ za mlade.

U kona?nom plasmanu 2. KUP-a natjecanja vatrogasne mladei RH ekipa M zauzela je vrlo dobro ?etvrto mjesto od ukupno 9 ekipa. Valja naglasiti da su natjecateljska odjeljenja M DVD-andorovec i nama prijateljski DVD-Gardinovec bile jedini prestavnici VZM u kategoriji enske mladei.

M tako nastupaju na sljede?ih pet natjecanja KUP-a HVZ za mlade kako slijedi:

XIV. Susret vatrogasne mladei i pomlatka i 1. kolo kupa HVZ-a za mlade, doma?in DVD- Beli?e 15.05.2011., osvojeno je 3. mjesto od 14 ekipa. 8. Memorijal Stjepan Paa i 2. kolo kupa HVZ za mlade, doma?in DVD-Koprivnica 29.05., osvojeno je 4. mjesto od 21 ekipe. 13. vatrogasni kup djece i mladei Antun Brlakovi? i 3. kolo kupa HVZ-a za mlade, doma?in DVD-Popova?a, osvojeno 4. mjesto od 15 ekipa. 18. memorijal Miko Bradi? i 4. kolo kupa HVZ za mlade, doma?in DVD- ?azma, osvojeno 9. mjesto od 12 ekipa. 1. kup VZG-?akovca za djecu i mlade i 5. kolo kupa HVZ-a za mlade , osvojeno 7. mjesto od 16 ekipa.

 • Nastupi ostalih ekipa na 2. KUPu- HVZ-a za mlade

8. Memorijal Stjepan Paa 2 kolo kupa HVZ-a 29.05. nastup MM, zauzeto 23. mjesto od 28 ekipa. 1. Kup VZG-?akovca za djecu i mlade i 5. kolo kupa HVZ-a za mlade doma?in VZG-?akovca, 3.09.D osvajaju 4. mjesto od 7 ekipa, MM osvaja 25 mjesto od 29 ekipa.

 • upanijsko natjecanje VZM za vatrogasnu mlade i pomladak odrano je 28.05.2011. u Palinovcu, doma?in DVD-Palinovec.

Natjecateljska odjeljenja DVD-andorovec zauzela su sljede?a mjesta:

D osvajaju 11. mjesto od 30 ekipa.

MM osvaja 35. mjesto od 43 ekipe

M osvajaju odli?no 2. mjesto od 18 ekipa

 • upanijsko natjecanje VZM za seniorske ekipe odrano je 02.07. 2011. u Maloj Subotici

Natjecateljsko odieljenje A osvojile su 20 mjesto od 32. ekipe.

 • Natjecanje vatrogasne mladei i pomlatka VZG-?akovca odrano je 21.05.2011. uz doma?instvo DVD P.-B-P

Natjecateljska odjeljenja DVD-andorovec zauzela su sljede?a mjesta:

Dosvojeno 2. mjesto od 8 ekipa

MM osvojeno 10. mjesto od 13 ekipa

M osvojeno odli?no 1. mjesto od 5 ekipa

 • Gradsko vatrogasno natjecanje seniora VZG-?akovca odrano je 22.06.2011. uz doma?instvo DVD-Ivanovec.

Nastupili smo sa ekipom A te zauzeli 5. mjesto od 6 ekipa

 • 4. vatrogasni kup djece i mladei DVD-Krapinske Toplice 30.04.2011.

Sudjelovali smo sa ekipom M , osvojeno 1. mjesto od 2 ekipe

 • Igre vatrogasne mladei u ikovcu 09.07.2011 Organizator VZG-?akovca i DVD-ikovec

Nastupili smo sa tri ekipe i osvojili sljede?a mjesta:

D osvajaju odli?no 1. mjesto od 10 ekipa

MM osvaja 15. mjesto od 18 ekipa

M osvajaju 3. mjesto od 14 ekipa

 • 1. Kup DVD-Donja Vo?a 14.08.2011.

Sudjelujemo sa ekipom D i osvajamo 4. mjesto od 4 ekipe

 • 16. Kup grada Ludbrega 28.08.2011.

Sudjelujemo sa ekipom MM i zauzimamo 10. mjesto od 15 ekipa

 • 2. Memorijal ?uro Oreki, vatrogasno natjecanje djece i mladei u andorovcu 11.09.2011.

Sudjelujemo sa 3 ekipe te zauzimamo sljede?a mjesta:

D osvajaju 2. mjesto od 5 ekipa

MM osvaja 9. mjesto od 9 ekipa

M osvajaju 3 -mjesto od 7 ekipa

 • 1. Kup Kuranca, natjecanje sa zaprenim pricama 16.07. 2011.

Sudjelujemo sa dvije enske ekipe i osvajamo sljede?a mjesta:

1 osvajaju 2. mjesto od 5 ekipa

2 osvajaju 3. mjesto od 6 ekipa

 • 2. Kup Gardinovca, vatrogasno seniorsko natjecanje u Gardinovcu 30.07.2011.

Sudjelujemo sa dvije enske ekipe i osvajamo sljede?a mjesta:

1 osvajaju 3. mjesto od 3 ekipe

2 osvajaju 3. mjesto od 4 ekipe

 • 10. Susret vatrogasaca, natjecanje seniora u Vulariji 06. 08.2011.

Sudjelujemo sa dvije enske ekipe u igrama spretnosti. Osvajamo sljede?a mjesta:

1 osvajaju 6. mjesto od 8 ekipa

2 osvajaju 3. mjesto od 8 ekipa

 • 2. Susret vatrogasaca, natjecanje seniora u Totovcu 20. 08. 2011.

Sudjelujemo sa enskom ekipom i zauzimamo 4 . mjesto od 4 ekipe.

 • 16. Me?unarodno natjecanje sa zaprenim vatrogasnim pricama u Svetoj Mariji 13. 08. 2011.

Sudjelujemo sa enskom ekipom i osvajamo odli?no 1. mjesto od 10 ekipa

Temeljna oprema i vatrogasni objekti

DVD-andorovec raspolae sa dijelom opreme i sredstvima za obavljanje vatrogasne djelatnosti propisanih Pravilnikom o minimumu opreme i sredstava za rad odre?enih vatrogasnih postrojbi DVD (NN91/02). Zbog nedostatka financijskih sredstava nismo u mogu?nosti pribaviti istu. Sa problemom smo upoznali VMO-andorovec te imamo obe?anje da ?e dio opreme isfinancirati u prvom tromjese?ju ove godine. Nabavljeno je neto sitne natjecateljske opreme koja je tako?er dotrajala i treba je zamijeniti. Temeljem nabave VZG-?akovca dobili smo interventnu vatrogasnu odoru i ?izme. Kontinuirano se brinemo o urednosti i ispravnosti vatrogasnih prostorija.

Manifestacije

Jedna od najvanijih zada?a u 2011. godini je bila organizacija drugog Memorijala ?uro Oreki, vatrogasno natjecanje pomlatka i mladei. S ponosom moemo objaviti kako nae natjecanje na kojem je sudjelovalo 28 ekipa sa vie od 300 sudionika spada u sam vrh natjecanja u Me?imurju i slobodni smo re?i i u Republici Hrvatskoj. Tako?er jedno je od rijetkih natjecanja koje se provodi za kategoriju vatrogasne mladei i pomlatka.

Natjecanje je odrano na nogometnom igralitu u andorovcu 11. rujna 2011. Sudjelovale su ekipe iz pet upanija Lijepe nae ( Bjelovarsko-Bilogorska, Krapinsko-Zagorska, Varadinska, Koprivni?ko-Krieva?ka, Me?imurska ), natjecanje je provedeno po pravilniku o natjecanjima HVZ, u kategorijama ( djeca enska i muka ) ( mlade enska i muka )

Svi sudionici natjecanja primili su medalje po kategorijama, a prvo-tri plasirane ekipe i pehare. Ukupni pobjednik natjecanja bila je ekipa MM DVD-Bedekov?ina te je za to primila veliki prijelazni pehar po drugi puta za redom. Valja naglasiti da je ista ekipa aktualni prvak Rebublike Hrvatske. Provedba natjecanja ne bi bila mogu?a bez naih kumova obitelji CAROVI? FRANJE kojima najsrda?nije zahvaLjujemo. Tako?er zahvaljujemo VZG-?akovca, VZM, MO andorovec i Totovec, DVD-U Totovec i ?akovec, obitelji Stjepana Bezeka, JVP-grada ?akovca, gospodinu Hrvoju Novakovi?u i Nikoli Besedi?u na donaciji i pomo?i.

Tradicionalno smo obiljeili blagdan Svetog Florijana, zatitnika vatrogasaca 4. svibnja, sudjelovanjem svih ?lanova Drutva. Delegacija Drutva na mjesnom groblju poloila je cvije?e za sve preminule vatrogasce. Organizirali smo svetu misu u kapeli Svetog Florijana u andorovcu. Sve?anu euharistiju predvodio je upnik Josip Jankovi?. Prisustvovali su svi ?lanovi Drutva kao i veliki broj mjetana andorovca te okolnih naselja kojima najsrda?nije zahvaljujemo. Po zavretku mise slijedilo je druenje u domu kulture svih generacija vatrogasaca, mjetana, prijatelja i simpatizera Drutva.

Zahvaljujemo kumovima Carovi? na donaciji i pomo?i bez kojih ni ovaj doga?aj nije mogao pro?i.

Povodom Manifestacije Florijanovo u andorovcu u organizaciji VMO-a andorovec odrano 7. svibnja , dali smo svoj doprinos, u?estvovanjem natjecateljskih ekipa D MM M koje su prezentirale svoje natjecateljske vjebe. To je ujedno bila interna provjera izvo?enja vjebi. Provjera ne bi bila mogu?a bez sudaca, tj. ?lanova obitelji eljka Besedi?a, kojima jo jednom zahvaljujemo.

enska mlade boravila je u kampu HVZ-a za vatrogasnu mlade u Faani od 22. do 28. kolovoza 2011. Boravak je zasluga osvajanja prvog mjesta na natjecanju VZG-?akovca, tj.trokove je platila VZG-?akovca. Najsrda?nije zahvaljujemo to u ovim tekim vremenima nastavljaju sa nagra?ivanjem vatrogasne mladei. Boravak je proao izuzetno dobro, vrijeme je bilo prelijepo, suradnja sa voditeljem kampa Kreo Gali?em i domarom izuzetno dobra i konstruktivna. Aktivni smo bili u svim dogovorenim aktivnostima , a i izuzetno uspjeni u ostvarivanju brojnih nagrada. Stekli smo nova poznanstva, prijatelje, iskustva i poneto nau?ili.

?lanice mladei ene sa mentoricom Ivanom Zanjko dana 24. travnja boravile su na jednodnevnom izletu u vatrogasnom domu VZM u Vu?kovcu te provele dan kupaju?i se u toplicama Sveti Martin. Boravak je proao izuzetno dobro i zadovoljne su se vratile ku?i. Zahvaljujemo VZM na ustupanju vatrogasnog doma.

enske ?lanice Drutva tradicionalno po peti puta za redom provele su vikend u vatrogasnom domu VZM u Vu?kovcu od 14. do 16. listopada 2011.

DVD-andorovec posebnu suradnju njeguje sa pobratinjenim DVD-om Branjin Vrh i ostalim prijateljima DVD-a irom Lijepe nae. Kao i svake godine uspostavljamo nove kontakte sa DVD-ima na obostranu korist.

?lanovi DVD-andorovec odazvali su se na sve godinje Skuptine na koje su bili pozvani, a sudjelovali su i na dvije proslave i to : 90. godina rada i postojanja DVD-a Novo selo Rok, i DVD-a Pribislavec.

Na kraju godine ?lanovi su tradicionalno obili sva ku?anstva darivaju?i prigodni kalendar i na taj na?in prikupili dobrovoljni prilog na ?emu zahvaljujemo naim mjetanima.

U andorovcu, 17. oujka 2011. godine

Hvala vam na panji! Uz vatrogasni pozdrav:

VATRU GASI-BRATA SPASI!!!!!!!!!!

UPRAVNI ODBOR DVD-A

ANDOROVEC

P O Z I V N I C A

P O Z I V N I C A

?LANOVIMA SKUPTINE DVD-a ANDOROVEC, MJETANIMA ANDOROVCA, SIMPATIZERIMA I PRIJATELJIMA DRUTVA

?ast nam je pozvati Vas na redovnu sjednicu Skuptine DVD-a andorovec, koja ?e se odrati dana


17 oujka (subota) 2012. godine s po?etkom u 19,00 sati u dvorani doma kulture u andorovcu.

Za redovnu sjednicu Skuptine predlae se slijede?i:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice Skuptine i izbor radnih tijela i to:

radnog Predsjednitva,

zapisni?ara,

dva ovjerovitelja zapisnika,

2. Izvje?a:

o radu DVD-a andorovec za 2011. godinu,

o financijskom poslovanju za 2011. godinu,

Nadzornog odbora,

3. Prijedlog Programa rada i Financijkog plana za 2012. godinu,

4. Rasprava o podnijetim Izvje?ima, prijedlogu Programa rada i financijskog plana za 2012. godinu,

5. Usvajanje podnijetih Izvje?a, Programa rada i Financijskog plana, za 2012.godinu,

6. Podjela priznanja,

7. Rije? gostiju

8. Ostala pitanja i prijedlozi

Uz najljepe elje u nadolaze?oj godini, radujemo se Vaem dolasku!

Vatru gasi - brata spasi

Upravni odbor DVD-a andorovec

FINANCIJSKO IZVIJE?E ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011.

Financiranje redovne djelatnosti i utvr?enih planskih aktivnosti i zada?a vreno je sredstvima dobiveno iz prora?una VZG-a ?akovca, VMO-a andorovca, dok se drugi dio prikupljao putem donacije mjetana , vlastite djelatnosti, donacija i sponzorstva. Hvala svima vama koji nam pomaete. Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost, a da ne govorimo o potrebama investicijskog ulaganja u opremu i sredstva, koja su potrebna po pravilniku, kao i onu opremu koju je potrebno zamijenitiStranica 8 od 24

8
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?