PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.GODINU

Temeljem članka 28. Statuta DVD-a Šandorovec Upravni odbor na sjednici održanoj 30. prosinca 2011.g. donio je

PROGRAM RADA

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA ŠANDOROVEC ZA 2012. GODINU

DVD- Šandorovec, temeljem odredba «Zakona o vatrogastvu» «Plana zaštite od požara» za područje grada Čakovca i odredaba Statuta, sa svojim tijelima upravljanja i sa svim članovima društva želi u 2012.godini podignuti razinu obavljanja i izvršavanja vatrogasne djelatnosti osobito preventivnu , operativnu i natjecateljsko djelovanje.

Ø Na temelju primljene dojave o potrebi gašenja požara, tehničke intervencije ili ostalih

intervencija, učinkovito se uključiti na intervenciju sa potrebnom i raspoloživom

opremom, sredstvima i vatrogascima

Ø Izvršiti preventivne preglede domaćinstava, javnih objekata, površina otvorenog prostora,

izraditi i podijeliti mještanima preventivne promidžbene materijale u cilju sprečavanja

nastajanja i izbijanja požara.

Ø U suradnji sa «Međimurskim vodama» d.d. lokalnom upravom i samoupravom voditi stalnu

brigu o vodoopskrbi, ispravnosti hidrantske mreže, održavanju javnih bunara, i drugih

izvora vode.

Ø Brinuti o ispravnosti, funkcionalnosti i korištenju cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava,

voditi brigu o stanju, korištenju i upotrebi kombi vozila, svih vatrogasnih objekata, i

vježbališta.

Ø Uputiti članove na stručno osposobljavanje za voditelje mladeži i djece, kao i za sva

potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.

Ø Izraditi i provesti plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i

žetvenoj osobi

Ø Organizirati i provesti edukaciju na temu « zaštita od požara « u Kuršanec i u dječjem

vrtiću Zvjezdice u Šandorovcu.

Ø Provesti obuku mještana Šandorovca za početno gašenje požara.

Ø Izraditi i provesti plan teorijske nastave i praktičnih vježbi za članove DVD-a Šandorovec.

Ø Organizirati i provesti treći memorijal «Đuro Oreški « vatrogasno natiecanje djece i mladeži

Ø Osobitu pozornost te maksimalan angažman posvetiti pripremi natjecateljskih odjeljenja

Ø Sudjelovati na natjecanjima VZG-Čakovca, VZM-županije, na trećem KUP natjecanja HVZ-a

za mladež., te na svim drugim natjecanjima

Ø Izraditi i provesti «Program aktivnosti u MZOP», 4. svibnja, na dan vatrogasaca,

tradicionalno

Ø Organizirati i prisustvovati svetoj misi u Šandorovcu, te organizirati druženje svih

generacija vatrogasaca. Sudjelovati na hodočašću vatrogasaca RH. u svetišu Majke Božje

Bistričke u Mariji Bistrici

Ø Uskladiti Statut društva s « Zakonom o vatrogastvu « i drugim podzakonskim aktima.

Ø Surađivati sa VZMŽ, VZGČ i ostalim organizacijama, DVD-a, ustanovama, poduzećima, tijelima lokalne uprave i samouprave, provoditi na obostranu korist i unapređivanju vatrogastva

Ø Kontinuirano provoditi politiku davanja odlikovanja i priznanja najaktivnijim članovima i drugim zaslužnim, pojedincima i ustanovama.

Ø Urediti računalnu aplikaciju « vatrogasnu mrežu « preko jedinstvenog informatičkog sustava

vatrogastva RH ( HVZ )pratiti sva zbivanja , kontinuirano uređivati web stranicu društva.

Ø Ažurno voditi administrativne financijske i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, poslovnikom i odlukama tijela društva.

Ø Održavati sjednice tjela društva u skladu sa poslovnikom, statutom društva i prema ukazanim

potrebama.

Ø Činiti napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s utvrđenim «PRAVILNIKOM» o minimumu opreme i sretstava za rad vatrogasne postrojbe.

Ø DVD-Šandorovec, će pored sadržaja narečenih u ovom Programu rada raditi na ostvarivanju i drugih zadaća što proistjeću iz « Zakona o vatrogastvu» «Zakona o zaštiti od požara» Statuta društva, te provoditi Odluke tijela VZMŽ, VZGČ, lokalne uprave i samouprave.

U Šandrovcu, 17.03.2012.

Predsjednik

Dejan Tomašić

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA 83 SJEDNICA SKUPŠTINE DVD-a ŠANDOROVEC

 

IZVJEŠĆE O RADU DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

ŠANDOROVEC ZA 2011.GODINU

Temeljem odredaba “Zakona o vatrogastvu “RH” te Plana opasnosti od požara i eksplozija za područje grada Čakovca,DVD Šandorovec je dobrovoljna, stručna, humanitarna, samostalna i nestranačka udruga. Od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, županiju Međimursku, grad Čakovec u oblasti zaštite od požara. Društvo je svrstano u kategoriju “ostala” društva, a područje djelovanja je naselje Šandorovec. Nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti za područje naselja Šandorovec i područje grada Čakovca je Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.

Društvo je ustrojeno u VZG- Čakovca, te u Županijsku vatrogasnu zajednicu, a teritorijalno pripadamo Gradu Čakovcu. Sva Tijela Društva svoje aktivnosti i zadaće prvenstveno su usmjeravale na sprečavanje nastanka požara, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, pružanje tehničkih usluga i drugih operativnih intervencija, stručnoj obuci članstva, prijemu novih članova, promidžbi vatrozaštite, te realizaciji planskih dokumenata

DVD-Šandorovec je u protekloj godini održao 14 sjednica, od čega 3 sjednice sveukupnog članstva, 6 sjednica Upravnog odbora, 1 sjednicu Nadzornog odbora. Redovna 82. godišnja sjednica Skupštine održana je 12. 03. 2011.godine. Zapovjedništvo je održalo 4 sjednice.

Upravni odbor usmjeravao je i rukovodio radom svojih TIJELA DRUŠTVA, s temeljnom zadaćom daljnjeg unapređivanja vatrogastva.

Struktura članstva sa 31. 12. 2011. godine bila je:

· Operativni članovi, 10

· Izvršni članovi, 22

· Veterani, 2

· Počasni, 2

· Članovi vatrogasnog pomlatka od 6 do 12 godina 11

· Članovi vatrogasne mladeži od 12 do 16 godina 27

· Pomažući članovi 83

Stručna osposobljenost članstva

· Članovi bez temeljnog ispita- 7 članova

· Članovi sa temeljnim ispitom vatrogasca- 13 članova

· Vatrogasac prve klase- 9 članova

· Vatrogasni dočasnik- 3 člana

· Vatrogasni časnik- 2 člana

· Počasni časnik- 2 člana

Financiranje redovne djelatnosti i utvrđenih planskih aktivnosti i zadaća izvršeno je sredstvima dobiveno iz proračuna VZG-a Čakovca, VMO-a Šandorovca, dok se drugi dio prikupljao putem donacije mještana , vlastite djelatnosti, donacija i sponzorstva. Hvala svima vama koji nam pomažete. Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost, a da ne govorimo o potrebama investicijskog ulaganja u opremu i sredstva, koja su potrebna po pravilniku, kao i onu opremu koju je potrebno zamijeniti.

Suradnja s tijelima i dužnosnicima lokalne uprave i samouprave kao i višim vatrogasnim tijelima, poduzećima, javnim ustanovama, DVD-a, udrugama bila je zadovoljavajuća i obostrano korisna.

Pregled intervencija

Na području naselja Šandorovec u 2011. godini zabilježeno je 12 intervencija vatrogasne postrojbe DVD-a Šandorovec. Od toga su bila 2 požara. Požar stambenog objekta-potkrovlja sportskog objekta u Šandorovcu dana, 16.04.2011. dojava je stigla od mještanina Šandorovca gospodina Ninija Ivkovića i jedan požar otvorenog prostora nisko raslinje, trava u šumi, dojava JVP- grada Čakovca dana 7. 04. 2011. DVD-Šandorovec i JVP-grada Čakovca djelovali su zajednički.


· Tehničke intervencije

-Zabilježena su četiri ispumpavanja vode te jedno preventivno osiguranje prilikom paljenja “Uskrsnih vatri” u mjestu i šire. - Jedno otvaranje ulaznih vratiju. -Četiri usluge ljestvama. -Jedno pranje prometnice.

· Operativne združene vježbe

Temeljem programa rada VZG-Čakovca dana, 04. studenog 2011. održana je taktička vježba evakuacije, spašavanja i gašenja požara u “OŠ Strahoninec ” u kojoj sudjeluju, valja naglasiti jedine ženske ČLANICE Andrijana Petak i Marija Ivanuša, koje su uspiješno izvršile zadane aktivnosti zajedno sa kolegama.

Provedba zadaća po programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za R.H. u 2011.godini

U provedbenim aktivnostima u predžetvenoj i žetvenoj sezoni provedeno je 12 dežurstava. U 12 ophodnji obavljena su upozorenja i razgovori sa kombajnerima, i vlasnicima polja. Izvješće je dostavljeno VZMŽ.

Provedba ustroja i način rada operativne postrojbe

Zapovjedništvo broji pet članova, a čine ga mentori ekipa, zamjenik i zapovjednik društva. Zapovjedništvo je održalo četiri samostalne sjednice na kojima je vođena rasprava o svim operativnim zadaćama kao i o provedbi planskih aktivnosti.

Teorijska nastava i praktične vježbe vatrogasne postrojbe društva provedene su u skladu sa godišnjim planom nastave i izvedbenim programom kojeg je izradio zapovjednik i njegov zamjenik s podrobnim opisom nastavne jedinice, plana sadržaja i načina nastave, izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi i opasnosti i nužnih mjera zaštite. Ista su prilagođena brojnom stanju, opremljenosti opremom i sredstvima, stručnošću, i specifičnostima.

Zamjenik zapovjednika vodio je dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama, u koji su upisane nastavne teme, broj sati i broj nazočnih. Zapovijednik vodi knjigu zapovjednika u koju upisuje sve aktivnosti operativne postrojbe, zapovjedništva, i natjecateljskih ekipa. Spremištar vodi evidenciju stanja opreme, sredstava u spremištu te brine o urednosti i ispravnosti iste.

Preventivna djelatnost

· Izvršen je pregled ispravnosti izvora vode

Podzemnih hidranata, javnih bunara, prirodnih crpilišta vode. Izviješća o stanju izvora vode dostavljena su nadležnim institucijama, ustanovama i firmama. Otklonjeni su utvrđeni nedostaci te u suradnji sa istim kontinuirano se vodi briga o ispravnosti i funkcionalnosti vodoopskrbe. Izvršena je provjera i ispitivanje opreme koja se nalazi u nadzemnim hidrantskim ormarićima te su nedostaci uklonjeni.

· Izvršen je preventivni pregled po domaćinstvima i ophodnja

domaćinstava u naselju Šandorovec, gospodarskih i skladišnih prostora, javnih ustanova i tvrtki te vrijednih šumskih površina. Pregled je obuhvaćao preventivno stanje stambenih, skladišnih i gospodarskih objekata, kotlovnica, ložišta, dimovodnih cijevi i dimnjaka, uskladištenih zapaljivih tekućina, stanje elektro instalacija i plinskih bojlera. Podijeljeni su preventivni letci. Vođena je evidencija domaćinstava sa ovjerom.

· Edukacija učenika “OŠ Kuršanec” i djece u dječjem vrtiću Zvjezdice

U suradnji sa “OŠ KURŠANEC” učenici su posjetili DVD-Šandorovec te su ih članovi društva upoznali sa opremom i sredstvima te aktivnostima društva. Educirali su ih na temu gorenje i gašenje , pokazali početno gašenje požara, vježbu sa brentačama koju su izveli članovi pomlatka.

Članovi operativne postrojbe posjetili su djecu u dječjem vrtiću Zvjezdice u Šandorovcu, upoznali najmlađe sa osnovama opasnosti nastajanja i sprečavanja požara na njima prihvatjiv način, a članovi pomlatka izveli su vježbu sa brentačama.

· Preventivnu i informativnu promidžbenu djelatnost

Provodimo kroz službenu web stranicu Društva. -Društvenom mrežom i putem prigodnog kalendara upozoravamo na preventivno djelovanje,- osnovnim savjetima upozoravamo na zakonske propise, -aktualnim i primjerenim savjetima u primjerenom godišnjem dobu i odgovarajućim vremenskim uvjetima, a sve to sa ciljem sprečavanja nastajanja požara, eksplozija i drugih neželjenih događaja.

Stručno obrazovanje

Provodimo kontinuirano cijeloživotno stručno odrazovanje svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva. Tijekom 2011. godine 8 članova društva uspiješno je steklo sljedeća zvanja:

· Vatrogasac 5 članova

· Vatrogasac 1. klase 1 član

· Vatrogasni dočasnik 2 člana

Natjecanja

Osobita pozornost i važnost, dana je radu sa vatrogasnim pomlatkom i mladeži. Želja nam je razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, nesebičnosti, požrtvovnosti.

Sa natjecateljskim odjeljenjima u kategorijama: “DŽ”, “MŽ”, “MM” i “ŽA” DVD-a Šandorovec tijekom 2011. godine sudjelovali smo na 37 natjecanja, te smo 15 puta bili među prvoplasiranim ekipama.

· Osvojeno 3. mjesto - 6 puta

· Osvojeno 2. mjesto - 5 puta

· Osvojeno 1. mjesto - 4 puta

2.KUP – HVZ- natjecanje vatrogasne mladeži RH

Natjecateljska desetina ženske mladeži po prvi puta je sudjelovala na svih pet natjecanja od kojih su se četiri najbolja po osvojenim bodovima bodovala za konačni plasman u KUPu - HVZ za mladež.

U konačnom plasmanu 2. KUP-a natjecanja vatrogasne mladeži RH ekipa “MŽ” zauzela je vrlo dobro četvrto mjesto od ukupno 9 ekipa. Valja naglasiti da su natjecateljska odjeljenja “MŽ” DVD-Šandorovec i nama prijateljski DVD-Gardinovec bile jedini prestavnici VZMŽ u kategoriji ženske mladeži.

“MŽ” tako nastupaju na sljedećih pet natjecanja KUP-a HVZ za mladež kako slijedi:

XIV. Susret vatrogasne mladeži i pomlatka i 1. kolo kupa HVZ-a za mladež, domaćin DVD- Belišće 15.05.2011., osvojeno je 3. mjesto od 14 ekipa. 8. Memorijal “Stjepan Paša” i 2. kolo kupa HVZ za mladež, domaćin DVD-Koprivnica 29.05., osvojeno je 4. mjesto od 21 ekipe. 13. vatrogasni kup djece i mladeži “Antun Brlaković” i 3. kolo kupa HVZ-a za mladež, domaćin DVD-Popovača, osvojeno 4. mjesto od 15 ekipa. 18. memorijal “Miško Bradić” i 4. kolo kupa HVZ za mladež, domaćin DVD- Čazma, osvojeno 9. mjesto od 12 ekipa. 1. kup VZG-Čakovca za djecu i mladež i 5. kolo kupa HVZ-a za mladež , osvojeno 7. mjesto od 16 ekipa.

 • Nastupi ostalih ekipa na 2. KUPu- HVZ-a za mladež

8. Memorijal “Stjepan Paša” 2 kolo kupa HVZ-a 29.05. nastup “MM”, zauzeto 23. mjesto od 28 ekipa. 1. Kup VZG-Čakovca za djecu i mladež i 5. kolo kupa HVZ-a za mladež domaćin VZG-Čakovca, 3.09.“DŽ” osvajaju 4. mjesto od 7 ekipa, “MM” osvaja 25 mjesto od 29 ekipa.

 • Županijsko natjecanje VZMŽ za vatrogasnu mladež i pomladak održano je 28.05.2011. u Palinovcu, domaćin DVD-Palinovec.

Natjecateljska odjeljenja DVD-Šandorovec zauzela su sljedeća mjesta:

“DŽ” osvajaju 11. mjesto od 30 ekipa.

“MM” osvaja 35. mjesto od 43 ekipe

“MŽ” osvajaju odlično 2. mjesto od 18 ekipa

 • Županijsko natjecanje VZMŽ za seniorske ekipe održano je 02.07. 2011. u Maloj Subotici

Natjecateljsko odieljenje “ ŽA” osvojile su 20 mjesto od 32. ekipe.

 • Natjecanje vatrogasne mladeži i pomlatka VZG-Čakovca održano je 21.05.2011. uz domaćinstvo DVD – P.-B-P

Natjecateljska odjeljenja DVD-Šandorovec zauzela su sljedeća mjesta:

“DŽ”osvojeno 2. mjesto od 8 ekipa

“MM” osvojeno 10. mjesto od 13 ekipa

“MŽ” osvojeno odlično 1. mjesto od 5 ekipa

 • Gradsko vatrogasno natjecanje seniora VZG-Čakovca održano je 22.06.2011. uz domaćinstvo DVD-Ivanovec.

Nastupili smo sa ekipom “ŽA” te zauzeli 5. mjesto od 6 ekipa

 • 4. vatrogasni kup djece i mladeži DVD-Krapinske Toplice 30.04.2011.

Sudjelovali smo sa ekipom “MŽ” , osvojeno 1. mjesto od 2 ekipe

 • Igre vatrogasne mladeži u Žiškovcu 09.07.2011 Organizator VZG-Čakovca i DVD-Žiškovec

Nastupili smo sa tri ekipe i osvojili sljedeća mjesta:

“DŽ” osvajaju odlično 1. mjesto od 10 ekipa

“MM” osvaja 15. mjesto od 18 ekipa

“MŽ” osvajaju 3. mjesto od 14 ekipa

 • 1. Kup DVD-Donja Voća 14.08.2011.

Sudjelujemo sa ekipom “DŽ” i osvajamo 4. mjesto od 4 ekipe

 • 16. Kup grada Ludbrega 28.08.2011.

Sudjelujemo sa ekipom “MM” i zauzimamo 10. mjesto od 15 ekipa

 • 2. Memorijal “Đuro Oreški”, vatrogasno natjecanje djece i mladeži u Šandorovcu 11.09.2011.

Sudjelujemo sa 3 ekipe te zauzimamo sljedeća mjesta:

“DŽ” osvajaju 2. mjesto od 5 ekipa

“MM” osvaja 9. mjesto od 9 ekipa

“MŽ” osvajaju 3 -mjesto od 7 ekipa

 • 1. Kup Kuršanca, natjecanje sa zaprežnim špricama 16.07. 2011.

Sudjelujemo sa dvije ženske ekipe i osvajamo sljedeća mjesta:

“Ž1” osvajaju 2. mjesto od 5 ekipa

“Ž2” osvajaju 3. mjesto od 6 ekipa

 • 2. Kup Gardinovca, vatrogasno seniorsko natjecanje u Gardinovcu 30.07.2011.

Sudjelujemo sa dvije ženske ekipe i osvajamo sljedeća mjesta:

“Ž1” osvajaju 3. mjesto od 3 ekipe

“Ž2” osvajaju 3. mjesto od 4 ekipe

 • 10. Susret vatrogasaca, natjecanje seniora u Vulariji 06. 08.2011.

Sudjelujemo sa dvije ženske ekipe u igrama spretnosti. Osvajamo sljedeća mjesta:

“Ž1” osvajaju 6. mjesto od 8 ekipa

“Ž2” osvajaju 3. mjesto od 8 ekipa

 • 2. Susret vatrogasaca, natjecanje seniora u Totovcu 20. 08. 2011.

Sudjelujemo sa ženskom ekipom i zauzimamo 4 . mjesto od 4 ekipe.

 • 16. Međunarodno natjecanje sa zaprežnim vatrogasnim špricama u Svetoj Mariji 13. 08. 2011.

Sudjelujemo sa ženskom ekipom i osvajamo odlično 1. mjesto od 10 ekipa

Temeljna oprema i vatrogasni objekti

DVD-Šandorovec raspolaže sa dijelom opreme i sredstvima za obavljanje vatrogasne djelatnosti propisanih “Pravilnikom o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi DVD (NN91/02). Zbog nedostatka financijskih sredstava nismo u mogučnosti pribaviti istu. Sa problemom smo upoznali VMO-Šandorovec te imamo obećanje da će dio opreme isfinancirati u prvom tromjesečju ove godine. Nabavljeno je nešto sitne natjecateljske opreme koja je također dotrajala i treba je zamijeniti. Temeljem nabave VZG-Čakovca dobili smo interventnu vatrogasnu odoru i čizme. Kontinuirano se brinemo o urednosti i ispravnosti vatrogasnih prostorija.

Manifestacije

Jedna od najvažnijih zadaća u 2011. godini je bila organizacija drugog Memorijala “Đuro Oreški”, vatrogasno natjecanje pomlatka i mladeži. S ponosom možemo objaviti kako naše natjecanje na kojem je sudjelovalo 28 ekipa sa više od 300 sudionika spada u sam vrh natjecanja u Međimurju i slobodni smo reći i u Republici Hrvatskoj. Također jedno je od rijetkih natjecanja koje se provodi za kategoriju vatrogasne mladeži i pomlatka.

Natjecanje je održano na nogometnom igralištu u Šandorovcu 11. rujna 2011. Sudjelovale su ekipe iz pet županija Lijepe naše ( Bjelovarsko-Bilogorska, Krapinsko-Zagorska, Varaždinska, Koprivničko-Križevačka, Međimurska ), natjecanje je provedeno po pravilniku o natjecanjima HVZ, u kategorijama ( djeca ženska i muška ) ( mladež ženska i muška )

Svi sudionici natjecanja primili su medalje po kategorijama, a prvo-tri plasirane ekipe i pehare. Ukupni pobjednik natjecanja bila je ekipa “MM” DVD-Bedekovčina te je za to primila veliki prijelazni pehar po drugi puta za redom. Valja naglasiti da je ista ekipa aktualni prvak Rebublike Hrvatske. Provedba natjecanja ne bi bila moguća bez naših kumova obitelji “CAROVIĆ FRANJE” kojima najsrdačnije zahvaLjujemo. Također zahvaljujemo VZG-Čakovca, VZMŽ, “ MO” Šandorovec i Totovec, DVD-U Totovec i Čakovec, obitelji Stjepana Bezeka, JVP-grada Čakovca, gospodinu Hrvoju Novakoviću i Nikoli Besediću na donaciji i pomoći.

Tradicionalno smo obilježili blagdan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca 4. svibnja, sudjelovanjem svih članova Društva. Delegacija Društva na mjesnom groblju položila je cvijeće za sve preminule vatrogasce. Organizirali smo svetu misu u kapeli Svetog Florijana u Šandorovcu. Svečanu euharistiju predvodio je župnik Josip Janković. Prisustvovali su svi članovi Društva kao i veliki broj mještana Šandorovca te okolnih naselja kojima najsrdačnije zahvaljujemo. Po završetku mise slijedilo je druženje u domu kulture svih generacija vatrogasaca, mještana, prijatelja i simpatizera Društva.

Zahvaljujemo kumovima Carović na donaciji i pomoći bez kojih ni ovaj događaj nije mogao proći.

Povodom Manifestacije Florijanovo u Šandorovcu u organizaciji VMO-a Šandorovec održano 7. svibnja , dali smo svoj doprinos, učestvovanjem natjecateljskih ekipa “DŽ” “MM” “MŽ” koje su prezentirale svoje natjecateljske vježbe. To je ujedno bila interna provjera izvođenja vježbi. Provjera ne bi bila moguća bez sudaca, tj. članova obitelji Željka Besedića, kojima još jednom zahvaljujemo.

Ženska mladež boravila je u kampu HVZ-a za vatrogasnu mladež u Fažani od 22. do 28. kolovoza 2011. Boravak je zasluga osvajanja prvog mjesta na natjecanju VZG-Čakovca, tj.troškove je platila VZG-Čakovca. Najsrdačnije zahvaljujemo što u ovim teškim vremenima nastavljaju sa nagrađivanjem vatrogasne mladeži. Boravak je prošao izuzetno dobro, vrijeme je bilo prelijepo, suradnja sa voditeljem kampa Krešo Galićem i domarom izuzetno dobra i konstruktivna. Aktivni smo bili u svim dogovorenim aktivnostima , a i izuzetno uspješni u ostvarivanju brojnih nagrada. Stekli smo nova poznanstva, prijatelje, iskustva i ponešto naučili.

Članice mladeži žene sa mentoricom Ivanom Zanjko dana 24. travnja boravile su na jednodnevnom izletu u vatrogasnom domu VZMŽ u Vučkovcu te provele dan kupajući se u toplicama Sveti Martin. Boravak je prošao izuzetno dobro i zadovoljne su se vratile kući. Zahvaljujemo VZMŽ na ustupanju vatrogasnog doma.

Ženske članice Društva tradicionalno po peti puta za redom provele su vikend u vatrogasnom domu VZMŽ u Vučkovcu od 14. do 16. listopada 2011.

DVD-Šandorovec posebnu suradnju njeguje sa pobratinjenim DVD-om Branjin Vrh i ostalim prijateljima DVD-a širom Lijepe naše. Kao i svake godine uspostavljamo nove kontakte sa DVD-ima na obostranu korist.

Članovi DVD-Šandorovec odazvali su se na sve godišnje Skupštine na koje su bili pozvani, a sudjelovali su i na dvije proslave i to : 90. godina rada i postojanja DVD-a Novo selo Rok, i DVD-a Pribislavec.

Na kraju godine članovi su tradicionalno obišli sva kućanstva darivajući prigodni kalendar i na taj način prikupili dobrovoljni prilog na ćemu zahvaljujemo našim mještanima.

U Šandorovcu, 17. ožujka 2011. godine

Hvala vam na pažnji! Uz vatrogasni pozdrav:

VATRU GASI-BRATA SPASI!!!!!!!!!!

UPRAVNI ODBOR DVD-A

ŠANDOROVEC

P O Z I V N I C A

P O Z I V N I C A

ČLANOVIMA SKUPŠTINE DVD-a ŠANDOROVEC, MJEŠTANIMA ŠANDOROVCA, SIMPATIZERIMA I PRIJATELJIMA DRUŠTVA

Čast nam je pozvati Vas na redovnu sjednicu Skupštine DVD-a Šandorovec, koja će se održati dana


17 ožujka (subota) 2012. godine s početkom u 19,00 sati u dvorani doma kulture u Šandorovcu.

Za redovnu sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela i to:

· radnog Predsjedništva,

· zapisničara,

· dva ovjerovitelja zapisnika,

2. Izvješća:

· o radu DVD-a Šandorovec za 2011. godinu,

· o financijskom poslovanju za 2011. godinu,

· Nadzornog odbora,

3. Prijedlog Programa rada i Financijkog plana za 2012. godinu,

4. Rasprava o podnijetim Izvješćima, prijedlogu Programa rada i financijskog plana za 2012. godinu,

5. Usvajanje podnijetih Izvješća, Programa rada i Financijskog plana, za 2012.godinu,

6. Podjela priznanja,

7. Riječ gostiju

8. Ostala pitanja i prijedlozi

Uz najljepše želje u nadolazećoj godini, radujemo se Vašem dolasku!

Vatru gasi - brata spasi

Upravni odbor DVD-a Šandorovec

Financijsko izviješće za 2011.godinu

FINANCIJSKO  IZVIJEŠĆE  ZA  RAZDOBLJE  OD  01.01. DO 31.12.2011.

Financiranje redovne djelatnosti i utvrđenih planskih aktivnosti i zadaća vršeno je sredstvima dobiveno iz proračuna VZG-a Čakovca, VMO-a Šandorovca, dok se drugi dio prikupljao putem donacije mještana , vlastite djelatnosti, donacija i sponzorstva. Hvala svima vama koji nam pomažete. Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost, a da ne govorimo o potrebama investicijskog ulaganja u opremu i sredstva, koja su potrebna po pravilniku, kao i onu opremu koju je potrebno zamijeniti 

Stranica 8 od 24

8
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?