PROGRAM RADA

PROGRAM RADA

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA ANDOROVEC ZA 2012. GODINU

DVD- andorovec, temeljem odredba Zakona o vatrogastvu Plana zatite od poara za podru?je grada ?akovca i odredaba Statuta, sa svojim tijelima upravljanja i sa svim ?lanovima drutva eli u 2012.godini podignuti razinu obavljanja i izvravanja vatrogasne djelatnosti osobito preventivnu , operativnu i natjecateljsko djelovanje.

Na temelju primljene dojave o potrebi gaenja poara, tehni?ke intervencije ili ostalih

intervencija, u?inkovito se uklju?iti na intervenciju sa potrebnom i raspoloivom

opremom, sredstvima i vatrogascima

Izvriti preventivne preglede doma?instava, javnih objekata, povrina otvorenog prostora,

izraditi i podijeliti mjetanima preventivne promidbene materijale u cilju spre?avanja

nastajanja i izbijanja poara.

U suradnji sa Me?imurskim vodama d.d. lokalnom upravom i samoupravom voditi stalnu

brigu o vodoopskrbi, ispravnosti hidrantske mree, odravanju javnih bunara, i drugih

izvora vode.

Brinuti o ispravnosti, funkcionalnosti i koritenju cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava,

voditi brigu o stanju, koritenju i upotrebi kombi vozila, svih vatrogasnih objekata, i

vjebalita.

Uputiti ?lanove na stru?no osposobljavanje za voditelje mladei i djece, kao i za sva

potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.

Izraditi i provesti plan motrenja, ?uvanja i ophodnje otvorenog prostora u predetvenoj i

etvenoj osobi

Organizirati i provesti edukaciju na temu zatita od poara u O Kuranec i u dje?jem

vrti?u Zvjezdice u andorovcu.

Provesti obuku mjetana andorovca za po?etno gaenje poara.

Izraditi i provesti plan teorijske nastave i prakti?nih vjebi za ?lanove DVD-a andorovec.

Organizirati i provesti tre?i memorijal ?uro Oreki vatrogasno natiecanje djece i mladei

Osobitu pozornost te maksimalan angaman posvetiti pripremi natjecateljskih odjeljenja

Sudjelovati na natjecanjima VZG-?akovca, VZM-upanije, na tre?em KUP natjecanja HVZ-a

za mlade., te na svim drugim natjecanjima

Izraditi i provesti Program aktivnosti u MZOP, 4. svibnja, na dan vatrogasaca,

tradicionalno

Organizirati i prisustvovati svetoj misi u andorovcu, te organizirati druenje svih

generacija vatrogasaca. Sudjelovati na hodo?a?u vatrogasaca RH. u svetiu Majke Boje

Bistri?ke u Mariji Bistrici

Uskladiti Statut drutva s Zakonom o vatrogastvu i drugim podzakonskim aktima.

Sura?ivati sa VZM, VZG? i ostalim organizacijama, DVD-a, ustanovama, poduze?ima, tijelima lokalne uprave i samouprave, provoditi na obostranu korist i unapre?ivanju vatrogastva

Kontinuirano provoditi politiku davanja odlikovanja i priznanja najaktivnijim ?lanovima i drugim zaslunim, pojedincima i ustanovama.

Urediti ra?unalnu aplikaciju vatrogasnu mreu preko jedinstvenog informati?kog sustava

vatrogastva RH ( HVZ )pratiti sva zbivanja , kontinuirano ure?ivati web stranicu drutva.

Aurno voditi administrativne financijske i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, poslovnikom i odlukama tijela drutva.

Odravati sjednice tjela drutva u skladu sa poslovnikom, statutom drutva i prema ukazanim

potrebama.

?initi napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s utvr?enim PRAVILNIKOM o minimumu opreme i sretstava za rad vatrogasne postrojbe.

DVD-andorovec, ?e pored sadraja nare?enih u ovom Programu rada raditi na ostvarivanju i drugih zada?a to proistje?u iz Zakona o vatrogastvu Zakona o zatiti od poara Statuta drutva, te provoditi Odluke tijela VZM, VZG?, lokalne uprave i samouprave.

U androvcu, 17.03.2012.

Predsjednik

Dejan Tomai?

USKRSNA ?ESTITKA

SVIM POSIJETITELJIMA PORTALA ELIMOP R E V E N T I V A

Vatrogasc tel: 193

Vatrogasci andorovca, 099/658-5803 ili 098/947-1812

Zabrana spaljivanja na otvorenom

upan Me?imurske upanije Ivan Perho? donio je Odluku kojom se u razdoblju od 20. oujka do 15. listopada zabranjuje spaljivanja sme?a, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i umskih otpadaka i ostatka biljaka nakon etve i berbe, te loenje vatre u umama i u blizini uma.


Ova Odluka ne odnosi se na organizirano spaljivanje i loenje uskrsne vatre ukoliko je ono organizirano, a kako je to propisano Odlukom o posebnim mjerama zatite od poara na podru?ju Me?imurske upanije.

Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naro?ito za vrijeme vjetrovitog vremena

Ako palite vatru u svojim dvoritima vodite brigu da vatrom ili dimom ne ugrozite sebe ili susijede te udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za po?etno gaenje. Po zavretku ugasite svaki ar.

Redovito odravajte pristup hidrantu ispred svoje ku?e jer Vama ?e najprije trebati

Ne dozvolite da se djeca igraju ibicama, upalja?ima i zapaljivim teku?inama

Ne krpajte osigura?e jer pogoduju izbijanju poara u elektri?noj instalaciji

Nezati?ena rasvjetna tijela i dotrajala elektri?na instalacija po gospodarskim

objektima mogu biti uzro?nik poara

Nabavite aparat za gaenje poara prahom (S-6) za gaenje po?etnih poara

Uklju?ite jednu osobu Vaeg doma?instva u vatrogasno drutvo, da protupoarna preventiva bude sastavni dio Vaeg doma?instva, pa ?ete mirnije i sigurnije graditi bolje sutra

VA I V A T R O G A S C I

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2012. GODINU


R.B.

P R I H O D I

Planirano

Ostvareno

Rebalans

1

Prihod iz prora?una Mjesnog odbora

10.000,00

2

Prihod iz prora?una VZG-a ?akovca

5.000,00

3

Prihod od donacije mjetana

5.000,00

4

Vlastiti prihodi

15.000,00

5

Viak prihoda iz 2011. godine

9.725,68

U K U P N O

44.725,68

R.B.

R A S H O D I

Planirano

Ostvareno

Rebalans

1

Registracija kombi vozila

3.300,00

2

Gorivo za kombi vozilo

4.000,00

3

Servis kombi vozila

1.500,00

4

Materijal i dijelovi za teku?e i investiciono odravanje vatrogasne opreme i sredstava

1.500,00

5

Lije?ni?ki pregled pet operativnih ?lanova

1.500,00

6

Stru?no osposobljavanje

1.000,00

7

Trokovi sudijelovanja na natjecanjima

9.000,00

8

Radna vatrogasna odora za mlade

3.000,00

9

Sprave i oprema za vjebu mladei

2.000,00

10

Trokovi provo?enja PROGRAM RADA

2.500,00

11

Trokovi memorijala ?uro Oreki

8.000,00

12

Trokovi skuptine

3.000,00

13

Uredski materijal, stru?na literatura, spomenice,

diplome, priznanja

1.000,00

14

Potarina

300,00

15

Nabava potrebite opreme i sredstava u skladu sa Pravilnikom o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasne postrojbe

3.125,63

U K U P N O

44.725,68

SVEUKUPNI PRIHODI: 44.725,68

SVEUKUPNI RASHODI: 44.725,68

Stranica 7 od 24

7
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?