DOBROVOLJNO   VATROGASNO   DRUŠTVO
1928  Š A N D O R O V E C  2013

 

IZVJEŠ?E  O  RADU  UPRAVNOG  ODBORA  I  ZAPOVJEDNIŠTVA
Za razdoblje  od

01.01. do  31.12. 2012.


Šandorovec, 09.03.2013.


Poštovani dragi gosti, te svi prisutni sve Vas još jednom pozdravljam. Dozvolite mi da se sa izvješ?em o radu Upravnog odbora i Zapovjedništva osvrnem ra rad našeg DVD-a za razdoblje od 01.01.do 31.12.2012.

Temeljem odredbi “zakona o vatrogastvu “RH” te procjenom  plana zaštite od požara i eksplozija za podru?je grada ?akovca, DVD- Šandorovec je dobrovoljna,  stru?na,humanitarna,samostalna i nestrana?ka udruga u oblasti zaštite od požara. Društvo  je svrstano u kategoriju “ostala” društva a podru?je djelovanja je naselje Šandorovec. Nositelj poslova provo?enja vatrogasne djelatnosti za podru?je naselja Šandorovec je Javna vatrogasna postrojba ?akovec

Društvo je ustrojeno u VZG-?akovca te u Županijsku vatrogasnu zajednicu, a teritorijalno je u sastavu Grada ?akovca.Šandorovec ima 314 stanovnika te 94 obiteljskih ku?anstava.

U 2012. godini održano je 11 sjednica od ?ega 3 sjednice svih ?lanova skupštine, 6 sjednica Upravnog Nadzornog odbora i zapovjedništva, te 2 samostalne sjednice Upravno odbora,Z na kojima se uz donošenje planskih dokumenata raspravljalo o svim aktivnostima i zada?ama, sa ciljem daljnjeg unapre?enja vatrogastva.

Zadovoljstvo je što se broj ?lanova iz godine u godinu konstantno pove?ava. U protekloj godini društvo je brojilo ukupno 76 ?lanova, od ?ega je 38 ?lanova starijih od 18 godina, od toga 16 muški i 22 žene, a preostalih 38 ?lana ?ine ?lanovi vatrogasnog pomlatka i mladeži.

Stalnom brigom i ulaganjem u školovanje danas imamo 15 ?lanova sa zvanjem vatrogasac,9 ?lanova vatrogasac I klase,3 do?asnika, 1 ?asnika, 1 ?asnika I klase,2 po?asna ?asnika, i 7 ?lanova bez  temeljnog ispita.

Financiranje redovne djelatnosti,utvr?enih planskih aktivnosti i zada?a vršeno je sredstvima dobivenim iz prora?una VZG-a ?akovca, VMO-a Šandorovca,  dok se drugi dio prikupljao putem ?lanarine mještana Šandorovca,donacija,  te vlastitih  prihoda. Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost, a da ne govorimo o potrebama investicijskog ulaganja u opremu i sredstva predvi?ena pravilnikom,  te poštivanje zakonskih regolativa.
Suradnja s tijelima i dužnosnicima lokalne uprave i samouprave kao i višim vatrogasnim tijelima,poduze?ima, javnim ustanovama, DVD-a, udrugama bila je zadovoljavaju?a i obostrano korisna.
Posebnu suradnju njegujemo sa pobratimljenim DVD-om Branjin Vrh.

Po?etkom 2013.godine izvršeno je bodovanje rada Društva  od strane povjerenstva Vatrogasne zajednice Me?imurske županije.DVD-o Šandorovec smješten je u kategoriju „ostala društva“ i osvojeno je 1193 boda  što je u kontinuitetu sa prijašnjim godinama,te smo zauzeli 40 mjesto od ukupno 76  bodovanih društava u Županiji.

Redovna godišnja Skupština održana je 17. ožujka 2012. godine u prostorijama Doma kulture koji je bio premalen za sve koji su htjeli prisustvovati sumiranju rezultata i aktivnosti u protekloj godini. Skupštini su prisustvovali ?lanovi 23-ju prijateljskih vatrogasnih društava, brojni gosti,mještani i ?lanovi DVD-a Šandorovec.Nakon službenog dijela organizirano je prigodno druženje za sve goste i prijatelje našeg društva. Zahvaljujemo vlasnicima «SLATKE ANE» Ani Turk i Željku Besedi? na donaciji kola?a.

Rad operativnih i natjecateljskih  desetina društva kojih  brojimo je:  1 operativna desetina, 1 desetina ŽB, 1 desetina DŽ. 1 desetina MŽ, 1 desetina MM.

Operativna desetina DVD-Šandorovec broji 10 vatrogasaca od kojih samo dvojica imaju lije?ni?ki pregled, posjedujemo 7 interventnih odijela, 1 kombi vozilo koje je redovito servisirano i registrirano, te posjedujemo opremu i sredstva u skladu sa pravilnikom uz nedostatak.
U protekloj 2012.godini imali smo 5 intervencija. Od toga broja bila je jedna intervencija gašenja požara otvorenog prostora, na intervenciju je izašlo 7 vatrogasaca. a preostale  4 bile su tehni?ke.Valja izdvojiti  u?estvovanje sa 7 vatrogasaca  na obrani od poplave u Puš?inama, 5 vatrogasaca osiguravalo je paljenje vuzmenke , sa 5 vatrogasaca sudjelujemo u ispumpavanju vode iz podromskih prostorija., sa 3 vatrogasca  vršimo pranje prometnice. Na sve intervencije izašli smo pravovremeno i uspješno ih izvršili. Na intervencije je izašlo 27 vatrogasaca što je prosjek od 5,4 vatrogasca po intervenciji, te je utrošeno 89 radnih sati vatrogasaca.

U provedbenim aktivnostima u predžetvenoj i žetvenoj sezoni provedeno je 12 dežurstava i 12 ophodnji. Obavljena su upozorenja i razgovori sa kombajnerima i vlasnicima polja..
Sudjelovali smo sa 4 vatrogasaca na javno takti?koj pokaznoj vježbi  „OŠ Kuršanec“ 2012.u organizaciji DVD-Kuršanec, a temeljem programa rada VZG-?akovca..

Provedena je teoretska i prakti?na obuka koju smo dužni  obaviti u skladu sa zakonom. Vodimo brigu o kontinuiranom  osposobljavanju i školovanju vatrogasnih kadrova pa je tako 2012 godine  zvanje vatrogasni ?asnik I klase stekao 1 ?lan i vatrogasac I klase 1 ?lan.

Izvršen je pregled ispravnosti izvora vode,prirodnih crpilišta vode,bunara, hidranske mreže, vanjskih ormari?a sa opremom. Izvršen je pregled doma?instava,  javnih objekata, podijeljeni su preventivni  letki. Posjetili smo OŠ Kuršanec, te vrti? Zvijezdice u Šandorovcu.

Sudjelovali smo sa  seniorskom ekipom  i ekipama vatrogasne mladeži na brojnim natjecanjima koja su organizirana od strane HVZ-a,VZMŽ,VZG-?akovca te naših prijateljskih DVD-a. Ostvarili  smo 27 nastupa na 15 natjecanja ,na tronu smo bili 13 puta i to:   5 puta zlatni, 2 puta srebrni  i  6  puta bron?ani.

Posebno smo ponosni što so bili sudionici  10 državnog natjecanja vatrogasne mladeži RH održanog u Zadru 22.09.2012.Osvojeno je odli?no 6 mjesto od 64 natjecateljska odjeljenja.
Za ovo natjecanje puno smo se pripremali  kako bi bili što bolji.
Ekipa je opremljena sa novim vatrogasnim radnim odorama i sportskim trenirkama, te majcama. Sve to bilo bi neostvarivo bez  gospodina Nenada Hranilovi?a direktora  Me?imurje  plin, gospodina Kristijana Branovi?a vlasnika  pizzerije RAJ iz Kuršanca.. Ovim putem Vam  najsrda?nije zahvaljujemo uz obe?anje da tradiciju u?eš?a na državnom natjecanju  i ostvarenje odli?nih rezultata na svim natjecanjima ne?emo prekinuti, ve? ?emo nastojati biti bolji, pa i najbolji.

Ostali nastupi kronološkim redom kako slijedi:
29.04.2012 XV Susret vatrogasne madeži i pomlatka Beliš?e i 1 kolo kupa HVZ-a  MŽ-neizvršena vježba
*  19.05.2012. natjecanje VZG-?akovca djece i mladeži u Savskoj Vesi
- DŽ 3 mjesto/19
- MŽ 2 mjesto/7 i pravo odlaska u Fažanu
- MM 6 mjesto/10
*   26.05.2012. natjecanje VZMŽ djece i mladeži u Pustakovcu – Buzovcu – Putjanama
-    DŽ 20 mjesto/29
-    MŽ 2 mjesto/24 i pravo odlaska na državno natjecanje u Zadar
-    MM 22 mjesto/38
*  16.06.2012. XIV kup grada Novog Marofa
-    DŽ 11 mjesto/18
*  22.06.2012. natjecanje kup DVD-Ivanska
-    MŽ 1 mjesto/3
*  14.07. 2012. 13 kup Gornjeg Ku?ana
-    MŽ 5 mjesto/11
*  14.07.2012. Igre vatrogasne mladeži u Žiškovcu
-    MŽ 1 mjesto/17
-    DŽ 1 mjesto/8
-    MM 13 mjesto/17
*  21. 07.2012. 2 kup Kuršanca natjecanje sa ru?nim špricama
- ŽENE 3 mjesto /5
*  28.07.2012. 3 kup Gardinovca
- DŽ 4 mjesto /6
- ŽENE 3 mjesto/3
*  4.08.2012.XI susret vatrogasaca u Vulariji
- Žene 4 mjesto/5
*  12.08.2012. 17 me?unarodni kup sa zaprežnim špricama u Svetoj Mariji
- Žene 4 mjesto/11
* 12.08.2012. 2 kup Donje Vo?e
- MM 5 mjesto/5
*  26.08.2012. kup grada Ludbrega
-    MŽ 1 mjesto i prijelazni pehar
01.09.2012. II kup VZG-?akovca u ?akovcu
-    DŽ 5 mjesto/6
-    MŽ 10 mjesto/19
-    MM 32 mjesto
16.09.2012.III Memorijal ?uro Oreški u Šandorovcu
-    DŽ 1 mjesto/3
-    MŽ 3 mjesto /8
-    MM 8 mjesto/10

Od 06.do13.08.2012. ekipa MŽ predvo?ena mentoricom Ivanom Zanjko, te suradnicama Jelenom Gornik i Marijom Ivanuša borave u kampu HVZ-e za vatrogasnu mladež u Fažani, na temelju postignutog rezultata na natjecanju VZG-?akovca.
Od 12.do 14.10.2012. organizirali smo i proveli zajedni?ko druženje svih ?lanova vatrogasne mladeži  DŽ,MM i MŽ u vatrogasnom domu u Vu?kovcu  te proveli ugodne trenutke na kupanju u toplicama Sveti Martin.
Od 27 do 28. 10. 2012. Ženske ?lanice boravile su u Toplicama SVETI MARTIN  ve? tradicionalno 5 godinu zaredom.

Jedna od najvažnijih zada?a u 2012.godini bila je organizacija tre?eg Memorijala ?ure Oreškog- natjecanje vatrogasne mladeži i pomlatka. Održano je 16.09.2012. godine. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 28 natjecateljskih ekipa iz svih krajeva Hrvatske, prepoznavši vrijednost truda u organizaciji ovog natjecanja koje ne bi bilo toliko uspješno da nema pokrovitelja  KUMOVA  gospo?e Olge i gospodina Franje Carovi?, te pomo?i VZG-?akovca,  VZMŽ-e, obitelji Bezek Stjepana, DVD-a Totovec i ?akovec,VMO-Totovec i Šandorovec,dragih nam prijatelja Nikole Besedi? i Hrvoja Novakovi?, te naših mještana i simpatizera. Stoga koristimo ovu priliku da se svima najsrda?nije zahvalimo uz obe?anje da tradiciju ne?emo prekinuti, ve? ?emo nastojati da natjecanje bude što bolje i atraktivnije, a ujedno i dobra promocija našeg Šandorovca,grada ?akovca i Me?imurja.

Od ostalih zna?ajnih  aktivnosti  spomenimo:

Obilježavanje dana Svetog Florijana  prisustvovanjem svih ?lanova društva svetoj misi za sve preminule i žive vatrogasce u kapeli Svetog Florijana u Šandorovcu  04.05.2012. Nakon mise uslijedilo je druženje mještana,simpatizera i svih ?lanova društva.u dvorani doma kulture.
Sudjelovali smo sa 8 ?lanova na hodo?aš?u vatrogasaca RH u svetištu  Majke Božje  Bistri?ke u Mariji Bistrici 20.05.2012.
Prisustvovali smo obljetnicama prijateljskih DVD-a Bedekov?ina,Strahoninec,Mihovljan,,Knezovec kao i svim Skupštinama prijateljskih DVD-a i ostalih udruga.

Zahvaljujemo se svim ?lanovima DVD- Šandorovec, pogotovo vatrogasnoj mladeži,  iskrenim i savjesnim ljudima.Želja nam je da se i dalje uklju?uju u rad DVD-a te  da razvijaju svijest o vatrogasnom zanimanju kao zanimanju koje ima humanitarni karakter, koji traži davanje sebe u pomaganju drugima što ispunjava ?ovjeka ponosom i zadovoljstvom.


HVALA VAM NA PAŽNJI I STRPLJENJU!


Uz vatrogasni pozdrav, VATRU GASI, BRATA SPASI

Upravni odbor i zapovjedništvo dvd-a ŠANDOROVEC
U Šandorovcu, 09.03.2013.

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?